Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 25/2008 - 62Usnesení NSS ze dne 28.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

1 Azs 24/2008 - 60


přidejte vlastní popisek

1 Azs 25/2008 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) A. K., b) nezl. D. N., c) nezl. R. K., žalobci ad b) a c) zastoupeni žalobkyní ad a) jako zákonnou zástupkyní, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 2008, č. j. 56 Az 128/2007 - 51,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci (dále též „stěžovatelé“) podali dne 4. 7. 2007 u Krajského soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2007, č. j. OAM-1-422/VL-10-P13-2007. Stěžovatelé nesouhlasili s projednáním věci soudem bez ústního jednání a požádali o ustanovení tlumočníka pro ústní jednání. Krajský soud usnesením ze dne 18. 12. 2007, č. j. 56 Az 128/2007 - 38, ustanovil tlumočnicí z jazyka ruského paní PhDr. H. U. a zároveň ji předvolal k tlumočnickému úkonu při jednání soudu. Stěžovatelé vznesli dne 28. 12. 2007 námitku podjatosti vůči soudem ustanovené tlumočnici. Krajský soud v Brně rozhodl usnesením ze dne 23. 1. 2008, č. j. 56 Az 128/2007 - 51, že tlumočnice PhDr. H. U. není vyloučena z provádění tlumočnických úkonů v této věci. Stěžovatelé napadli dne 4. 2. 2008 toto usnesení v souladu s poučením soudu kasační stížností, neboť se domnívají, že usnesení soudu je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Zároveň požádali o ustanovení právního zástupce.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění podmínek řízení, v tomto případě zejména přípustností kasační stížnosti proti usnesení soudu, jímž bylo rozhodnuto o námitce podjatosti stěžovatelů směřované vůči soudem ustanovené tlumočnici.

Dle § 102 s. ř. s. je kasační stížnost přípustná proti každému pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je však s ohledem na § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. nepřípustná, směřuje-li proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Právě takovým rozhodnutím je též usnesení krajského soudu, kterým bylo rozhodnuto o námitce podjatosti soudem ustanoveného tlumočníka (viz § 8 odst. 5 s. ř. s.) - srov. k tomu blíže usnesení NSS č. j. 1 Azs 24/2008 - 60 ze dne 28. května 2008. S ohledem na to je kasační stížnost stěžovatelů nepřípustná.

Na výše uvedeném závěru nic nemění ani okolnost, že dle poučení uvedeného v napadeném usnesení je kasační stížnost přípustná. Nejvyšší správní soud již judikoval, že „nesprávné poučení soudu prvního stupně o tom, že kasační stížnost je přípustná, přípustnost kasační stížnosti nezakládá“ (viz rozsudek NSS ze dne 25. 11. 2004, č. j. 3 Ads 37/2004 - 36, dostupný na www.nssoud.cz).

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost dle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl. Za této procesní situace, kdy kasační stížnost nemůže být pro svoji nepřípustnost projednána, se Nejvyšší správní soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na ustanovení advokáta. Ani zastoupení stěžovatelů advokátem by totiž na závěru soudu o nepřípustnosti kasační stížnosti nemohlo nic změnit.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru