Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 23/2007Usnesení NSS ze dne 15.11.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 23/2007 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: O. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 2006, č. j. OAM-321/LE-PA04-PA04-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2006, č. j. 56 Az 189/2006 - 15,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 30. 10. 2006 se žalobce domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2006, č. j. 56 Az 189/2006 – 15, jímž byla podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 2006, č. j. OAM-321/LE-PA04-PA04-2006. Napadeným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Dále rozhodl tak, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Současně s kasační stížností žalobce podáním ze dne 30. 10. 2006 požádal o ustanovení advokáta. Jako adresu svého pobytu označil Pobytové středisko Z. B., H. 514, Z. B.

Krajský soud nahlédnutím do Evidence žadatelů o azyl vedené Ministerstvem vnitra zjistil, že žalobce uvedené pobytové středisko opustil již dne 18. 10. 2006, a požádal proto Evidenční odbor Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení místa pobytu žalobce. Na základě negativní odpovědi uvedené složky Policie České republiky ze dne 22. 11. 2006 (č. l. 26) a tedy z důvodu neznámého pobytu žalobce mu pak usnesením ze dne 28. 11. 2006 (č. l. 28) ustanovil opatrovnici A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně. Opatrovnici soud dne 19. 12. 2006 doručil k vyplnění formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“.

Dle úředního záznamu na č. l. 31 se žalobce dne 27. 12. 2006 dostavil k soudu a sdělil novou adresu: R. s. r. o., P. 6, B. n. P. Na tuto adresu se soud poté pokusil doručit žalobci uvedený formulář spolu s přípisem, aby vzhledem k ubytování v soukromí sdělil též, v jaké výši a jakým způsobem platí nájemné a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Písemnost však byla poštou vrácena, neboť žalobce se z uvedené adresy odstěhoval (č. l. 33).

Z odpovědí složek cizinecké policie na žádost soudu o sdělení pobytu žalobce [přípis Evidenčního odboru Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ze dne 25. 1. 2007, č. l. 37, a přípis Oddělení cizinecké policie Žďár nad Sázavou, Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno ze dne 5. 2. 2007, č. l. 38] následně vyplynulo, že žalobce se dne 22. 1. 2007 přihlásil k pobytu na adrese B., Ch. n. 65/1. Na tuto adresu se však soudu také nepodařilo doručit žalobci uvedený formulář s přípisem ke konkretizaci bližších údajů - podle sdělení pošty na doručence ze dne 12. 2. 2007 (č. l. 40) byl žalobce na uvedené adrese neznámý.

Soud proto požádal o doručení předmětných písemností žalobci místní složku cizinecké policie. V odpovědi na tuto žádost ze dne 27. 2. 2007 (č. l. 44) Oddělení kontroly pobytu, Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, Odboru pátrání a kontroly pobytu, vrátilo doručované písemnosti zpět a sdělilo, že při pobytové kontrole na uvedené adrese byla vytěžena manželka majitele nemovitosti M. Š., která v nemovitosti bydlí deset let, přičemž po celou tuto dobu zde nebyl ubytován žádný cizinec. O současném pobytu žalobce se policii dále nepodařilo nic zjistit.

Dle úředního záznamu na č. l. 49 se však dne 15. 3. 2007 žalobce dostavil k soudu a sdělil, že se zdržuje na adrese B., Ch. n. 1. Na tuto adresu se tedy soud opětovně pokusil doručit žalobci zmiňovaný formulář s přípisem ke konkretizaci bližších údajů. Písemnost však byla poštou vrácena, podle sdělení na doručence ze dne 4. 4. 2007 (č. l. 50) byl žalobce na uvedené adrese neznámý.

Soud znovu požádal o doručení předmětných písemností žalobci místní složku cizinecké policie. V odpovědi na tuto žádost ze dne 16. 4. 2007 (č. l. 53) Oddělení kontroly pobytu, Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, Odboru pátrání a kontroly pobytu, vrátilo doručované písemnosti zpět a sdělilo, že při pobytové kontrole na uvedené adrese byl vytěžen majitel nemovitosti J. Š., který konstatoval, že v nemovitosti bydlí od roku 1952, přičemž po celou tuto dobu zde nebyl ubytován žádný cizinec. K jejich ubytování také nedával souhlas. Jmenovaného cizince nezná. V nemovitosti sídlí tři společnosti, a to v nebytových prostorách, které slouží pouze k firemním účelům. Ani těmto společnostem nedával souhlas k ubytovávání.

Krajský soud poté věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Kasační soud se vzhledem k rozporuplným zjištěním o místu pobytu žalobce dotázal příslušné složky cizinecké policie na bližší informace související s přihlášením žalobce na adresu B., Ch. n. 65/1. Ze sdělení Oddělení cizinecké policie Brno, Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, ze dne 4. 10. 2007 (č. l. 62), vyplynulo, že žalobce byl na uvedenou adresu přihlášen na základě jeho ústního sdělení. Nyní nemá na území České republiky žádné platné vízum a není známo, kde se zdržuje.

Jak si soud před vydáním svého rozhodnutí ověřil z Evidence žadatelů o azyl vedené Ministerstvem vnitra, je žalobce stále hlášen na uvedené adrese.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, ve znění účinném od 13. 10. 2005, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

V souzené věci lze vzhledem ke sdělením pošty o nemožnosti doručení soudních písemností žalobci na hlášené adrese, jakož i k tvrzením vlastníka předmětné nemovitosti a jeho manželky, sděleným v rámci kontroly pobytu příslušné složce cizinecké policie, konstatovat, že žalobce se na hlášené adrese nezdržuje. Změnu místa pobytu přitom soudu neoznámil, ostatně jeho další pobyt ani není znám.

Po konstatování splnění všech zákonných podmínek Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c), § 120 s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru