Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 21/2007Usnesení NSS ze dne 23.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 21/2007 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: L. X. H., zastoupeného Mgr. Matúšem Bónou, advokátem se sídlem Brno, Starobrněnská 3, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2006, č. j. OAM-2280/VL-07-05-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2006, č. j. 49 Az 11/2006 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze napadeným rozsudkem zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2006, č. j. OAM-2280/VL-07-05-2005. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku.

Žalobce podal kasační stížnost, zaslanou Krajskému soudu v Praze prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 2. 4. 2007. Navrhl zrušení napadeného rozsudku.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Nestanoví-li soudní řád správní jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení (§ 42 odst. 5 s. ř. s.).

Nebyla-li fyzická osoba, jíž je písemnost určena, zastižena na adrese, na kterou jí bylo doručováno, a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do vlastních rukou, podle § 46 odst. 3 o. s. ř. uloží. Byla-li písemnost uložena, zanechá se podle § 50c odst. 1 o. s. ř. v místě doručování adresátu výzva, aby si písemnost vyzvedl. Nebude-li uložená písemnost, která má být doručena do vlastních rukou vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se dle § 50c odst. 4 o. s. ř. poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení vyloučeno (§ 50d odst. 1 o. s. ř.) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

V daném případě nebyl adresát (žalobce) při doručování dne 26. 2. 2007 zastižen. Téhož dne byla písemnost uložena u pošty a adresátovi byla zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti. Protože náhradní doručení nebylo vyloučeno a nebyla prokázána ani neúčinnost uložení písemnosti (§ 46 odst. 6 o. s. ř.), je dle § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 40 odst. 1 s. ř. s. dnem doručení čtvrtek 8. 3. 2007, a to bez ohledu na skutečnost, že fakticky, dle doručenky, žalobce předmětný rozsudek převzal až dne 22. 3. 2007. Lhůta pro podání kasační stížnosti žalobci tedy v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 22. 3. 2007 (čtvrtek). Protože kasační stížnost žalobce krajskému soudu zaslal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb až dne 2. 4. 2007, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Soud podotýká, že v řízení o kasační stížnosti nebyla řádně prokázána existence vztahu zastoupení mezi žalobcem a jeho advokátem, v takovém případě by se naskýtal též důvod odmítnutí kasační stížnosti dle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Vzhledem k nutnosti dalšího zjišťování skutkového stavu v této otázce, z toho vyplývajícího dalšího prodloužení řízení a zejména pak k již konstatované opožděnosti kasační stížnosti, se soud touto otázkou dále nezabýval.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru