Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 19/2007Usnesení NSS ze dne 11.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 19/2007 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. F., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2006, č. j. OAM-460/LE-PA03-PA03-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2006, č. j. 56 Az 203/2006 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně napadeným usnesením odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2006, č. j. OAM-460/LE-PA03-PA03-2006. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti usnesení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení.

Žalobce podal kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Brně dne 14. 12. 2006. Navrhl zrušení napadeného usnesení a dále požádal o ustanovení advokáta a tlumočníka.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Nestanoví-li soudní řád správní jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení (§ 42 odst. 5 s. ř. s.).

Nebyla-li fyzická osoba, jíž je písemnost určena, zastižena na adrese, na kterou jí bylo doručováno, a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost doručí vhodné fyzické osobě, bydlící, působící nebo zaměstnané na témže místě nebo v jeho okolí, která adresáta zná a souhlasí s tím, že mu písemnost odevzdá; není-li možno ani takto doručit, písemnost podle § 46 odst. 3 o. s. ř. uloží. Byla-li písemnost uložena, zanechá se podle § 50c odst. 1 o. s. ř. v místě doručování adresátu výzva, aby si písemnost vyzvedl. Nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů od uložení, považuje se dle § 50c odst. 4 o. s. ř. poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení vyloučeno (§ 50d odst. 1 o. s. ř.) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

V daném případě nebyl adresát (žalobce) při doručování dne 16. 11. 2006 zastižen. Protože se písemnost nepodařilo doručit vhodné fyzické osobě ve smyslu § 46 odst. 3 o. s. ř., byla téhož dne uložena u pošty a adresátovi byla zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti. Protože náhradní doručení nebylo vyloučeno a nebyla prokázána ani neúčinnost uložení písemnosti, je dle § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 40 odst. 1, 3 s. ř. s. dnem doručení pondělí 20. 11. 2006, a to bez ohledu na skutečnost, že fakticky, dle doručenky, žalobce písemnost převzal až dne 1. 12. 2006. Lhůta pro podání kasační stížnosti žalobci tedy v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 4. 12. 2006 (pondělí). Protože kasační stížnost žalobce podal osobně u krajského soudu až dne 14. 12. 2006, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Za této procesní situace se soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na ustanovení advokáta a tlumočníka.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru