Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 19/2004Rozsudek NSS ze dne 22.09.2004

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 19/2004-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně H. Z., zastoupené Mgr. Alexandrem Vaškevičem, advokátem v Plzni, Františkánská 7, 301 00 Plzeň, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 7. 2003, čj. OAM-3008/VL-07-12-TZ-2003, kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 11. 2003, čj. 24 Az 1706/2003-19, o návrhu stěžovatelky na přiznání odkladného účinku

takto:

Soud přiznává kasační stížnosti odkladný účinek.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozhodl usnesením ze dne 25. 11. 2003, čj. 24 Az 1706/2003-19, o zastavení řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 7. 2003, čj. OAM-3008/VL-07-12-TZ-2003, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu). Krajský soud v Ostravě současně vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Kasační stížností ze dne 18. 12. 2003, která byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 19. 12. 2003, se žalobkyně (dále jako stěžovatelka) domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Ostravě. Současně stěžovatelka požádala, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti přiznal odkladný účinek. Tuto svoji žádost stěžovatelka odůvodnila tím, že k uplatňování jejích procesních práv je nezbytné, aby zůstala v České republice.

Žalovaný se k žádosti stěžovatelky o přiznání odkladného účinku nevyjádřil. Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ustanovení § 73 odst. 2 až 4. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Soud tedy vážil naplnění předpokladů pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Nejprve zhodnotil, zda se přiznání odkladného účinku nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Žalovaný, který měl možnost se k žádosti vyjádřit, nenamítal, že by tento předpoklad nebyl dán; ani soudu pak tato skutečnost ze soudního a správního spisu nevyplynula.

Soud poté hodnotil, jestli by výkon nebo jiné právní následky soudního rozhodnutí znamenaly pro stěžovatelku nenahraditelnou újmu. V souzené věci jde o věc azylovou, která vykazuje určitá specifika. Přezkum rozhodnutí ve věcech azylu je upraveno v hlavě IV. zákona o azylu; ve vztahu k soudnímu řádu správnímu se jedná o zvláštní zákon. Zatímco dle obecné právní úpravy podání žaloby ve správním soudnictví nemá odkladný účinek (§ 73 odst. 1 s. ř. s.), podání žaloby v azylové věci odkladný účinek má (§ 32 odst. 3 zákona o azylu). Ač tedy správní rozhodnutí o neudělení azylu je pravomocné, podáním žaloby dochází k pozastavení účinků, které pravomocné rozhodnutí jinak vyvolává.

Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě o zastavení řízení o žalobě, které nabylo právní moci dne 25. 11. 2003, tedy došlo k oživení účinků právní moci správního rozhodnutí, což mj. ve svých důsledcích znamená, že by stěžovatelka měla ukončit svůj pobyt v České republice.

Ačkoli o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhoduje zpravidla bez jednání, potřebu ústní jednání nařídit nelze vyloučit. Jestliže by soud tedy kasační stížnosti odkladný účinek nepřiznal, znamenalo by to, že by stěžovatelka svá práva při ústním jednání skutečně uplatňovat nemohla. To by jí mohlo způsobit újmu, kterou lze po právu vnímat jako nenahraditelnou.

Nejvyšší správní soud se zřetelem ke shora uvedeným skutečnostem tedy přiznal i kasační stížnosti odkladný účinek. Přiznání odkladného účinku může soud i bez návrhu zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání odkladného účinku nebyly důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí odpadly (§ 73 odst. 4 s. ř. s.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. března 2004

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru