Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 17/2007 - 49Usnesení NSS ze dne 28.02.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 17/2007 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Bc. Radovana Havelce v právní věci žalobce: M. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 10. 2006, č. j. OAM-826/LE-03-ZA05-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2007, č. j. 56 Az 328/2006 - 19

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 19. 10. 2006, č. j. OAM-826/LE-03-ZA05-2006, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

V česky psané formulářové žalobě proti rozhodnutí žalovaného žalobce požádal o ustanovení zástupce a tlumočníka.

Krajský soud usnesením ze dne 15. 1. 2007 návrh na ustanovení zástupce zamítl. V odůvodnění konstatoval, že žalobce nereagoval na výzvu soudu, doručenou mu dne 6. 12. 2006, aby ve stanovené lhůtě předložil vyplněný formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“ a sdělil též jakým způsobem a v jaké výši platí nájemné a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Neprokázal tak skutečnosti odůvodňující osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Proti tomuto usnesení žalobce (dále též stěžovatel) brojil včasnou kasační stížností. Uvedl, že předmětný formulář obdržel v českém jazyce, aby se však mohl vyjádřit a předložit své důkazy, měla by mu být výzva i formulář zaslány opětovně a přeložené do jazyka ukrajinského. Dodal, že nemluví a jen špatně rozumí česky. Bylo tak porušeno jeho právo dle čl. 37 odst. 4 a v důsledku toho i čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Dále též s poukazem na porušení rovnosti procesních práv účastníků řízení a práva na zastupování zvoleným zástupcem citoval ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění účinném do 31. 12. 2005. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu zrušil.

Současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. O této žádosti Nejvyšší správní soud nerozhodoval, neboť zákon o azylu, ve znění účinném od 13. 10. 2005, spojuje odkladný účinek přímo s podáním kasační stížnosti.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel podle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem. V dané věci však povaha rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, vylučuje, aby skutečnost, že stěžovatel není zastoupen advokátem a sám rovněž nemá právnické vzdělání, bylo možno považovat za důvod pro odmítnutí kasační stížnosti (srov. č. 486/2005 Sb. NSS).

Po konstatování přípustnosti kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud ve smyslu § 104a s. ř. s. zabýval otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele.

K podrobnějšímu vymezení institutu přijatelnosti kasační stížnosti ve věcech azylu (mezinárodní ochrany) lze pro stručnost odkázat např. na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, č. j. 1 Azs 13/2006 - 39, publikované pod č. 933/2006 Sb. NSS.

K namítanému porušení práva na právní pomoc, práva na tlumočníka a zásady rovnosti práv účastníků řízení, spočívajícím dle stěžovatele v tom, že mu krajský soud nezaslal formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“ přeložený do ukrajinského jazyka, lze poukázat na množství rozhodnutí zdejšího soudu, zabývajících se vymezením podmínek, za nichž je nutno žalobci ustanovit tlumočníka a komunikovat s ním v jeho mateřštině. Jedná se např. o rozsudek ze dne 14. 7. 2005, č. j. 3 Azs 119/2005 - 77, publ. pod č. 686/2005 Sb. NSS, rozsudek ze dne 16. 6. 2004, č. j. 4 Azs 112/2004 - 50, publ. pod č. 342/2004 Sb. NSS, rozsudek ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 116/2004 - 47, www.nssoud.cz, rozsudek ze dne 8. 3. 2005, č. j. 1 Azs 166/2004 - 57, www.nssoud.cz, či rozsudek ze dne 21. 12. 2005, č. j. 1 Azs 251/2004 - 74, www.nssoud.cz. K tomu se již nad rámec podává, že otázkou prokazování nedostatečnosti prostředků, jakožto jednoho z předpokladů pro osvobození účastníka od soudních poplatků a následné ustanovení zástupce, se Nejvyšší správní soud dostatečně zabýval např. v usnesení ze dne 25. 1. 2005, č. j. 7 Azs 343/2004 - 50, publ. pod č. 537/2005 Sb. NSS, nebo rozsudku ze dne 30. 3. 2004, č. j. 1 Afs 5/2003 - 54, publ. pod č. 311/2004 Sb. NSS.

Ustálená a vnitřně jednotná judikatura Nejvyššího správního soudu tak poskytuje dostatečnou odpověď na námitky podávané v kasační stížnosti. Za těchto okolností soud konstatuje, že kasační stížnost svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Shledal ji proto ve smyslu § 104a s. ř. s. nepřijatelnou a z tohoto důvodu ji odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru