Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 142/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 142/2005 - 89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: K. M., zastoupeného JUDr. Janem Žateckým, advokátem se sídlem Praha 2, Bělehradská 92, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2003, č. j. OAM-7863/VL-10-P21-2001, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2005, č. j. 47 Az 1046/2003–47,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Jana Žateckého se určuje částkou 1 279,30 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

V rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2003, č. j. OAM-7863/VL-10-P21-2001, žalobce požádal o ustanovení advokáta. Krajský soud mu usnesením ze dne 19. 7. 2004, č. j. 47 Az 1046/2003-29, ustanovil zástupkyní advokátku Mgr. Ivanu Štědrou.

Usnesením ze dne 28. 2. 2005, č. j. 47 Az 1046/2003–47, pak krajský soud ustanovenou advokátku zprostil zastupování žalobce v předmětné věci a dále žalobcův návrh na ustanovení zástupce pro toto řízení zamítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou krajský soud dne 10. 8. 2005 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 19. 10. 2006 vzal žalobce zpět svou žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Na výzvu soudu pak dne 8. 11. 2006 upřesnil, že bere v celém rozsahu zpět i předmětnou kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ze dne 28. 2. 2005.

Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Žalobci byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.).

Výše odměny byla stanovena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění účinném do 31. 8. 2006 (jak plyne z čl. II. vyhlášky č. 276/2006 Sb.), a to za jeden úkon právní služby spočívající v převzetí a přípravě právního zastoupení, a náhrady hotových výdajů, tedy ve výši 1 x 1 000 Kč a 1 x 75 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 citované vyhlášky], celkem 1 075 Kč. Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšují se náklady řízení o částku 204,30 Kč, odpovídající dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Ustanovenému advokátovi se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 1 279,30 Kč.

Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2006

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru