Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 108/2008 - 58Usnesení NSS ze dne 11.12.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 108/2008 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: L. R., zastoupena opatrovníkem SOZE, Sdružení občanů zabývajících se emigranty se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2006, č. j. OAM-434/VL-10-11-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 2007, č. j. 59 Az 47/2006 - 22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím byla žádost stěžovatelky o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Stěžovatelka podala proti rozsudku kasační stížnost a současně požádala krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Stěžovatelka uvedla v kasační stížnosti adresu svého pobytu B. 753/1, P. 10. Soud zaslal stěžovatelce dne 19. 10. 2007 vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti a formulář ohledně majetkových a výdělkových poměrů stěžovatelky za účelem rozhodnutí o její žádosti o ustanovení zástupce pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Písemnost se však vrátila soudu zpět s poznámkou, že adresát je na dané adrese neznámý (č. l. 39 soudního spisu). Policie ČR, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, sdělilo dne 14. 11. 2007 a shodně též 29. 11. 2007 soudu na jeho žádost, že dle evidence cizinecké policie má stěžovatelka pobyt na adrese B. 1/713, P. 10, u pana P. K., přičemž termín ubytování je od 23. 8. 2007 do 19. 8. 2008 (č. l. 43 a 44 soudního spisu). Na tuto adresu (včetně údaje, že stěžovatelka bydlí u pana K.) zaslal soud dne 18. 12. 2007 další přípis, který se taktéž vrátil s poznámkou, že adresát je v místě neznámý (č. l. 45 soudního spisu). Soud ustanovil stěžovatelce usnesením ze dne 4. 1. 2008, č. j. 59 Az 47/2006 – 46, dle § 29 odst. 3 o. s. ř. opatrovníka – SOZE se sídlem v Brně, Mostecká 5.

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že stěžovatelka je neznámého pobytu, neboť se nezdržuje (je neznáma) na adrese posledně hlášeného místa pobytu. Stěžovatelka porušila svoji povinnost žadatelky o azyl hlásit místně příslušnému útvaru policie místo svého pobytu. Vedle toho soud shledal, že kasační stížnost neobsahuje kasační námitku, přičemž tato vada podání nebyla odstraněna ani přes výzvu soudu, stejně jako nedostatek zastoupení advokátem. Z těchto důvodů by mohla být kasační stížnost odmítnuta. Pokud však v azylové věci nastane situace, kdy u stěžovatelky, která je zároveň žadatelkou o azyl, nelze zjistit místo jejího pobytu, je na soudu, aby řízení zastavil bez ohledu na to, zda kasační stížnost má veškeré zákonné náležitosti a splněny jsou i všechny podmínky kasačního řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv. Bylo by absurdní, aby krajský soud prostřednictvím opatrovníka, ustanoveného stěžovatelce jako osobě neznámého pobytu, se pokoušel o odstranění nedostatku v povinném zastoupení, a poté, kdy bude stěžovatelka advokátem zastoupena, kasační soud z důvodu neznámého pobytu stěžovatelky řízení o kasační stížnosti zastavil. Je-li tedy v řízení najisto postaveno, že stěžovatelka je osobou neznámého pobytu, je namístě řízení o kasační stížnosti zastavit, aniž by bylo třeba k tomuto způsobu skončení řízení přistoupit teprve poté, kdy nejsou shledány důvody pro odmítnutí kasační stížnosti.

Za těchto okolností musí Nejvyšší správní soud s ohledem na dikci ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu řízení o kasační stížnost zastavit dle § 47 písm. c) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru