Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 104/2006Usnesení NSS ze dne 29.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 104/2006 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: S. B., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2005, č. j. OAM-1366/VL-07-12-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 2. 2006, č. j. 63 Az 104/2005 – 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným usnesením zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b), e) zákona o azylu řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2005, č. j. OAM-1366/VL-07-12-2005.

Proti uvedenému usnesení podal žalobce včas kasační stížnost. Navrhl zrušení napadeného usnesení a požádal o přiznání odkladného účinku a o ustanovení advokáta. Posledně jmenovanému návrhu krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 13. 6. 2006 (č. l. 37).

Usnesením ze dne 9. 8. 2006 (č. l. 41) pak krajský soud žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, a dále aby doplnil kasační stížnost o údaj, kdy mu bylo předmětné usnesení doručeno, v jakém rozsahu je napadá a o konkrétní skutkové a právní důvody. Současně ho poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Žalobci bylo usnesení doručeno fikcí dne 24. 8. 2006, fakticky ho pak převzal dne 4. 9. 2006, jak vyplývá z doručenky. V určené lhůtě ani později však soudu nepředložil ani plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Žalobce požádal o ustanovení advokáta pro řízení o předmětné kasační stížnosti, jeho žádost však byla zamítnuta. Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení nepředložil ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, ani nedoložil, že by sám měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání žalobce – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Dne 10. 8. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno faxové podání žalobce, jímž žádal „o ukončení soudního řízení o kasační stížnosti“, a to „v důsledku odjezdu“. Protože však žalobce toto podání, které by svým obsahem mohlo být zpětvzetím kasační stížnosti, učinil v jiné než zákonem vyžadované formě a do tří dnů je nepotvrdil písemným podáním shodného obsahu, ani nepředložil jeho originál, soud k němu nepřihlížel (§ 37 odst. 2 s. ř. s.), a nevyzýval tak žalobce k jeho upřesnění či doplnění.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru