Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 10/2013 - 30Usnesení NSS ze dne 19.09.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 10/2013 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: V. L. B., zastoupený Mgr. Umarem Switatem, advokátem se sídlem Dědinova 2011/19, 148 00 Praha 4, adresa pro doručování V Tůních 11, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 11. 2012, č. j. OAM-296/ZA-ZA06-ZA04-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 6. 2013, č. j. 61 Az 12/2012 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 15. 11. 2012, č. j. OAM-296/ZA-ZA06-ZA04-2012, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který svým rozsudkem ze dne 18. 6. 2013, č. j. 61 Az 12/2012 – 27, žalobu zamítl. Včas podanou kasační stížností se žalobce následně domáhal zrušení předmětného rozsudku krajského soudu.

[2] Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro neodstranění vad podání.

[3] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. (§ 106 odst. 3 věta první a třetí s. ř. s.).

[4] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[5] Podání žalobce označené jako kasační stížnost neobsahovalo žádné skutkové, na daný případ individualizované výtky, které by bylo možné považovat za kasační námitky. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 25. 7. 2013 žalobce vyzval, aby kasační stížnost doplnil o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit), a to v zákonné lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení (§ 106 odst. 3 věta první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s. ř. s.“). Současně žalobce poučil, že pokud kasační stížnost ve stanovené lhůtě nedoplní, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Usnesení nabylo právní moci dne 27. 7. 2013.

[6] Dne 26. 8. 2013, tj. den před uplynutím jednoměsíční zákonné lhůty k doplnění kasační stížnosti, bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalobce, v němž bez bližšího odůvodnění žádal o prodloužení lhůty k odůvodnění a doplnění kasační stížnosti. Prodloužení lhůty je však podle výše citovaného § 106 odst. 3 věta třetí s. ř. s. vázáno na existenci vážných důvodů, které je povinen tvrdit a případně prokázat stěžovatel (zde žalobce). V projednávané věci byla sice žádost žalobce o prodloužení lhůty včasná, nicméně neobsahovala žádné důvody, natož takové, které by bylo možno v kontextu citovaného ustanovení považovat za závažné. Jelikož nebyly splněny zákonné podmínky pro prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud obratem usnesením ze dne 27. 8. 2013, č. j. 1 Azs 10/2013 – 23, žádost žalobce zamítl. Téhož dne bylo usnesení vypraveno a dodáno do datové schránky zástupce žalobce. Dne 30. 8. 2013 zaslal žalobce soudu doplnění kasační stížnosti a dne 2. 9. 2013 bylo jeho zástupci doručeno citované usnesení č. j. 1 Azs 10/2013 – 23.

[7] Lhůta k doplnění kasační stížnosti žalobci marně uplynula dne 27. 8. 2013. Na běh této lhůty nemá žádný vliv skutečnost, že byla předposlední den před jejím uplynutím podána žádost o její prodloužení, jelikož k takovému prodloužení nebyly splněny zákonné podmínky (žalobce neuvedl žádné vážné důvody, jež mu bránily kasační stížnost doplnit ve stanovené jednoměsíční lhůtě). Tím spíše je pak nerozhodné, kdy bylo zástupci žalobce doručeno usnesení o zamítnutí jeho žádosti o prodloužení lhůty. K doplnění kasační stížnosti podanému k poštovní přepravě dne 30. 8. 2013 Nejvyšší správní soud nemohl přihlížet: soudní řád správní totiž v řízení o kasační stížnosti zakotvuje pro případ, kdy je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postupem podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s., koncentraci řízení. Soud již proto nemůže přihlížet ke stížnostním námitkám uplatněným po uplynutí lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. (viz konstantní judikatura, např. usnesení ze dne 15. 2. 2008, č. j. 5 Afs 124/2006 – 68, nebo ze dne 8. 8. 2012, č. j. 8 As 36/2012 – 31; shodně též nálezy Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 390/05, ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. II. ÚS 136/06, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

[8] Kasační stížnost neobsahovala nejpozději dne 27. 8. 2013 žádný z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s. Jelikož zmíněný nedostatek kasační stížnosti, pro nějž nelze v řízení pokračovat, nebyl přes výzvu soudu v zákonné lhůtě odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2013

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru