Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 92/2013 - 40Usnesení NSS ze dne 18.12.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní
Prejudikatura

8 Ans 8/2009 - 110

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 932/2014

přidejte vlastní popisek

1 As 92/2013 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S., proti neurčenému žalovanému, ve věci žaloby na zrušení neuvedeného rozhodnutí, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2013, č. j. 3 Na 172/2012-512, o návrhu na ustanovení zástupce a o návrhu na osvobození od soudních poplatků,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Stěžovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti usnesení Městského soudu v Praze, jímž bylo jeho podání označené jako „slepý rozklad, slepá žaloba, slepá kasační stížnost, slepá ústavní stížnost“ odmítnuto podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť stěžovatel ani po výzvě soudu usnesením ze dne 12. 11. 2012, č. j. 3 Na 172/2012-6, neodstranil vady podání ve stanovené lhůtě. Stěžovatel v kasační stížnosti rovněž požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dané řízení.

[2] Nejvyšší správní soud v posuzovaném případě ze soudního spisu městského soudu zjistil, že podaná kasační stížnost je návrhem zjevně neúspěšným. Co se rozumí zjevnou neúspěšností, vymezil Nejvyšší správní soud např. ve svém rozsudku ze dne 19. 12. 2007, č. j. 7 Afs 102/2007-72, podle něhož „[u]vedenému pojmu lze proto podřadit takové návrhy, jejichž neúspěšnost je bez jakýchkoliv pochybností a dokazování zcela jednoznačná, nesporná a okamžitě zjistitelná.“ V důsledku tohoto zjištění nebyly splněny předpoklady pro osvobození od soudního poplatku a pro ustanovení advokáta.

[3] Soud usnesením ze dne 14. 11. 2013, č. j. 1 As 92/2013-19, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení uvedeného usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč. Stěžovatele zároveň poučil o následcích jeho nezaplacení.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“ Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani do dnešního dne) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2013

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru