Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 87/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 09.04.2020

Způsob rozhodnutípřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihočeského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 87/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: V. T. D., zastoupen Mgr. Ondřejem Fialou, advokátem se sídlem Jugoslávská 2, Karlovy Vary, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2019, č. j. KUCJK 79285/2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 2. 2020, č. j. 60 A 6/2019 – 61,

takto:

I. Kasační stížnosti žalobce se přiznává odkladný účinek.

II. Žalobci se ukládá zaplatit ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I.

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 17. 2. 2020 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti napadenému rozsudku, kterým Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), zamítl žalobu proti napadenému rozhodnutí. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Vimperk ze dne 25. 7. 2018, č. j. MUVPK-OD 24680/18-SVECH, kterým tento správní orgán uznal stěžovatele vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Přestupku se stěžovatel dopustil z nedbalosti tím, že dne 1. 3. 2018 v 15:15 hodin řídil na silnici I. třídy č. 4 poblíž autobusové zastávky v obci Hliniště motorové vozidlo VW Golf, na němž v rozporu s jiným právním předpisem nebyla umístěna tabulka registrační značky, neboť na tomto vozidle byla umístěna neplatná německá převozní registrační značka se žlutým pruhem č. X která pozbyla platnost ke dni 25. 2. 2018. Za uvedený přestupek správní orgán uložil žalobci pokutu ve výši 5.000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 6 měsíců.

II.

[2] Stěžovatel ke kasační stížnosti připojil návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Jako důvod pro přiznání odkladného účinku uvádí, že v důsledku správních rozhodnutí ztrácí možnost řídit motorová vozidla. Stěžovatel žije v městysu S., kde je velmi slabá dopravní dostupnost. V rámci vietnamské komunity v S. přitom působí dlouhodobě jako tlumočník pro své krajany, kterým pravidelně pomáhá s překonáváním jazykové a kulturní bariéry a umožňuje tak jejich komunikaci se správními úřady, zdravotnickými zařízeními, policií a dalšími orgány. Vietnamští obyvatelé S. a okolních obcí jsou tak do značné míry odkázání na pomoc stěžovatele, který hovoří a rozumí dobře česky a dovede jednat s českými úřady. Velmi často přitom stěžovatel pomáhá jednat s úřady a s lékaři osobám, které samy řidičské oprávnění nemají, a k řízení osobního automobilu stěžovatelem tak není jiná alternativa. V příčinné souvislosti s výkonem napadeného rozhodnutí tak vznikne nejen stěžovateli, ale celé vietnamské komunitě v S. vážná újma, neboť stěžovatel přestane vykonávat svou prospěšnou činnost jazykového a kulturního mostu mezi českými institucemi a místní vietnamskou komunitou. Přiznání odkladného účinku není v rozporu s důležitým veřejným zájmem, neboť stěžovatel se nedopustil žádného závažného přestupku, jímž by byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Pouze z nevědomé nedbalosti řídil osobní vozidlo opatřené německou převozní značkou s prošlou dobou platnosti v řádu několika dnů, přičemž již byl podán návrh na jeho registraci v České republice. Závěrem stěžovatel dodává, že pokud by nebyl ve vztahu k rozhodnutí, jímž byl uložen trest zákazu činnosti v délce 6 měsíců přiznán odkladný účinek, došlo by k výkonu celého trestu ještě předtím, než by soud rozhodl. Přezkum napadeného rozhodnutí by se tak stal fakticky jen akademickým, neboť by nebylo možné stav věcí vrátit do doby před vykonáním trestu.

[3] Žalovaný soudu sdělil, že nemá námitek proti přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proti napadenému rozsudku.

III.

[4] Podle § 107 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nemá kasační stížnost odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej ale může na návrh stěžovatele přiznat a užije přitom přiměřeně § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

[5] Pravidelně je odkladný účinek spojován s tzv. řádnými opravnými prostředky, např. odvoláním, kde účinky rozhodnutí správního orgánu nastávají až v okamžiku rozhodnutí o opravném prostředku. Naproti tomu u opravných prostředků mimořádných, mezi něž spadá i kasační stížnost, je přiznání odkladného účinku předmětem úvahy rozhodujícího orgánu (srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 581/06 ze dne 11. října 2006). Odkladný účinek tedy představuje institut mimořádné povahy. Kasační stížnost proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví není řádným opravným prostředkem, u něhož by bylo možno automaticky očekávat přiznání odkladného účinku.

[6] V případě žádosti o odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz řízení motorových vozidel je nutné poměřovat újmu stěžovatele s újmou, která by mohla vzniknout ostatním účastníkům silničního provozu. Tato sankce v sobě zahrnuje kromě funkce represivní (která je jí imanentní) též silnou funkci obrannou, a to zejména právě ve vztahu k ostatním účastníkům řízení silničního provozu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 2 As 60/2008 – 103, nebo ze dne 10. 4. 2013, č. j. 6 As 29/2013 – 80).

[7] Újmu hrozící stěžovateli vyhodnotil Nejvyšší správní soud jako poměrně vážnou, neboť stěžovatel již v řízení před krajským soudem tvrdil a doložil, že vykonává tlumočnickou činnost a pravidelně pomáhá většímu množství vietnamských spoluobčanů při jednání s úřady a při návštěvách zdravotnických zařízení. V důsledku výkonu napadeného rozhodnutí by mu při uskutečňování těchto činností vznikly nezanedbatelné obtíže.

[8] Naopak újma hrozící ostatním účastníkům silničního provozu v případě odkladu výkonu napadeného rozhodnutí nedosahuje vysoké intenzity. Stěžovatel není trestán za přestupek, kterým by bezprostředně ohrozil jiné řidiče či chodce (např. velmi vysoká rychlost, nebezpečné předjíždění, jízda na červenou atd.), nýbrž za jednání spočívající v tom, že řídil osobní vozidlo opatřené převozní značkou s prošlou dobou platnosti v řádu několika dnů. Ostatně ani žalovaný proti přiznání odkladného účinku ničeho nenamítal.

[9] Zbývá doplnit, že ze stejných důvodů přiznal odkladný účinek žalobě proti napadenému rozhodnutí také krajský soud.

[10] Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud stěžovateli vyhověl a kasační stížnosti přiznal odkladný účinek podle § 107 ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. Do rozhodnutí o kasační stížnosti se tak pozastavují účinky napadeného rozhodnutí.

[11] Závěrem Nejvyšší správní soud připomíná, že výrok o přiznání či nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti je svou podstatou rozhodnutím předběžné povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2005, č. j. 8 As 26/2005 - 76, publ. pod č. 1072/2007 Sb. NSS).

[12] Vzhledem k tomu, že podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá dle položky 20 sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatkové povinnosti a stěžovatel nespadá mezi osoby osvobozené od povinnosti soudní poplatek hradit, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení. Soudní poplatek ve výši 1 000 Kč je možno uhradit v kolcích vylepením na vyznačeném místě v příloze tohoto usnesení (po připojení svého podpisu jej stěžovatel zašle zpět Nejvyššímu správnímu soudu), případně v hotovosti na podkladně soudu anebo bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno, závazný variabilní symbol pro identifikaci platby: 1010408720.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru