Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 79/2012 - 61Usnesení NSS ze dne 14.02.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský úřad Valašské Meziříčí
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

22 Cad 32/2006 - 9


přidejte vlastní popisek

1 As 79/2012 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: F. Š., proti žalovanému: Městský úřad Valašské Meziříčí, se sídlem Soudní 1221, Valašské Meziříčí, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 18. 10. 2010, č. j. R 361/34866/2010/Ko, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2012, č. j. 58 A 86/2010 - 111,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci podal proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu žalobce (dále „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 17. 4. 2012. Po předběžném posouzení věci Nejvyšší správní soud zjistil, že kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které uvedený rozsudek napadá. Stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a neuhradil soudní poplatek, který je s jejím podáním spojen.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 4. 2012 č. j. 1 As 79/2012 – 12 vyzval stěžovatele, aby mimo jiné „ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

Dne 2. 5. 2012 stěžovatel soudu sdělil, že požadovaným vzděláním nedisponuje a zároveň podal žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v rámci velmi obsáhlého doplnění podání (žádost byla konkrétně na listu č. 286). V žádosti stěžovatel požadoval ustanovit právním zástupcem konkrétně JUDr. Jiřího Hrachovce, advokáta zapsaného v ČAK pod č. 13971. S odkazem na osvobození od soudních poplatků krajským soudem považoval první podmínku pro ustanovení zástupce (tzn. předpoklad pro osvobození od soudních poplatků) za splněnou. Druhou podmínku (tzn. potřeba ochrany zájmů účastníka řízení) považoval za splněnou tím, že „nebude-li takového zástupce stěžovatel mít, kasační soud jeho stížnost odmítne“. Stěžovatel dále v přípisu ze dne 3. 5. 2012, č. j. 1 As 79/2012 – 48, v souvislosti se splněním podmínky uvedené v § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), sdělil, že s odkazem na osvobození od soudního poplatku krajským soudem a znění žádosti o ustanovení zástupce, má tuto podmínku za splněnou.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 79/2012 - 57, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl. Svoje rozhodnutí zdůvodnil tak, že stěžovatel nedoložil soudu, že nemá dostatečné prostředky na úhradu právních služeb zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a nesplnil tak svoji procesní povinnost. Současně soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení předložil Nejvyššímu správnímu soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta. Uvedené usnesení nabylo právní moci dnem 6. 2. 2013.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie [§ 5 odst. 1 písm. b) zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii].

Stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani nikdy poté, splnění této podmínky nijak nedoložil a na výzvu zdejšího soudu nijak nereagoval. Porovnáním shora popsaného skutkového stavu a konstatované právní úpravy je tedy zřejmé, že ve stěžovatelově případě jsou dány podmínky pro odmítnutí kasační stížnosti a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než z uvedených důvodů kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. února 2012

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru