Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 76/2012 - 39Usnesení NSS ze dne 20.04.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Zlínského kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 76/2012 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. Š., proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, Zlín, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 2. 2011, čj. KRPZ-4127-4/ČJ-2011-1500DP-PZE, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 7. 2011, čj. 57 A 46/2011 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal proti shora označenému usnesení krajského soudu kasační stížnost. Současně požádal před krajským soudem o ustanovení právního zástupce z řad advokátů pro řízení o podané kasační stížnosti. Krajský soud vyzval žalobce přípisem ze dne 3. 8. 2011 k doložení skutečných životních nákladů. Protože žalobce na výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval, krajský soud žádost zamítl usnesením ze dne 12. 10. 2011, čj. 57 A 46/2011 - 37, neboť žalobce neprokázal, že jsou u něj dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Stejným usnesením ho soud opětovně vyzval k doložení plné moci advokáta, který ho bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Současně ho poučil, že pokud výzvě nevyhoví, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce rovněž kasační stížnost. O kasační stížnosti zdejší soud rozhodl rozsudkem ze dne 29. 2. 2012, čj. 2 As 1/2012 - 25, kterým kasační stížnost zamítl.

V řízení o této kasační stížnosti žalobce není právně zastoupen. Proto Nejvyšší správní soud žalobce vyzval usnesením ze dne 20. 4. 2012, čj. 1 As 76/2012 – 39, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně soud žalobce poučil, že nebude-li tento nedostatek odstraněn, kasační stížnost bude odmítnuta. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. 5. 2012. Žalobce plnou moc udělenou advokátovi nepředložil, namísto toho požádal přípisem doručeným zdejšímu soudu dne 9. 5. 2012 o ustanovení advokáta s tím, že rozepsal své příjmy.

S ohledem na shora uvedené lze uzavřít, že žalobce dosud nesdělil soudu, kdo jej právně zastupuje v řízení o kasační stížnosti, ani neprokázal, že by měl vysokoškolské právnické vzdělání. Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem, pokud sám či jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání. Povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je tak jednou z nezbytných podmínek řízení.

Nejvyšší správní soud již v usnesení čj. 1 As 76/2012 – 39 žalobce poučil, že s ohledem na to, že o jeho návrhu na ustanovení advokáta rozhodl negativně krajský soud, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno i zdejším soudem, případný další návrh na ustanovení advokáta by byl procesně neúčinný. Žalobce však přesto tento návrh podal. Neuvedl v něm však žádné nové skutečnosti významné pro eventuální odlišné rozhodnutí o jeho žádosti na ustanovení advokáta. Namísto toho jen opakovaně polemizoval s doručováním soudních zásilek na jeho adresu. V tomto lze žalobce plně odkázat na rozsudek ze dne 29. 2. 2012, čj. 2 As 1/2012 – 25, který se uvedenou problematikou zabýval.

Protože nedostatek podmínky řízení (zastoupení žalobce advokátem) nebyl odstraněn ani přes výzvu soudu, Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2012

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru