Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 71/2008 - 66Rozsudek NSS ze dne 03.09.2008

Způsob rozhodnutízrušeno
Účastníci řízeníAteliér pro životní prostředí, o. s.
Magistrát hl. m. Prahy
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

1 As 71/2008 - 66

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Ateliér pro životní prostředí, o. s., se sídlem Ve svahu 1, Praha 4, zastoupeného JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2007, č. j. S-MHMP-317866/2007/OOP-V-599/R-155/Pra, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2008, č. j. 8 Ca 44/2008 - 36,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2008, č. j. 8 Ca 44/2008 - 36, se zrušuje.

II. Žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti ze dne 28. 2. 2008 se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V žalobě, jíž brojil proti výše označenému rozhodnutí, kterým žalovaný změnil rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6 ze dne 14. 5. 2007, č. j. MCP6/62811/2006, o povolení kácení dřevin v souvislosti se stavbou Městského okruhu č. 0080 Prašný most – Špejchar, žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků.

Městský soud usnesením ze dne 11. 2. 2008, č. j. 8 Ca 44/2008 - 26, žalobcovu žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl. V odůvodnění konstatoval, že s ohledem na tvrzení o nedostatečnosti prostředků již není důvodu žalobce vyzývat k předložení čestného prohlášení o majetkových poměrech či účetních dokladů. S odkazem na právní názor Krajského soudu v Brně, vyjádřený v usnesení ze dne 13. 3. 2007, č. j. 30 Ca 33/2007 - 26, pak uzavřel, že pokud si žalobce předsevzal vyvíjet činnost, jejíž součástí je též uplatňování práv v soudním řízení, nezbývá, než aby počítal též s existencí povinnosti platit soudní poplatky a s nutností obstarání si vhodným způsobem potřebných prostředků. Soud neshledal důvodu, proč by žalobce měl svou dobrovolnou činnost konat, byť zčásti, za peníze z veřejných zdrojů.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas kasační stížnost doplněnou podáním ze dne 16. 4. 2008 (tato věc je u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 1 Afs 70/2008). Namítl, že soud rozhodl pouze na základě velmi povrchního zjištění rozhodných skutečností a na základě zcela mechanické aplikace judikátu Krajského soudu v Brně. Soud neprovedl žádné dokazování a nebyl tedy schopen seznat, jak se věci v případě žalobce mají. Přitom pochybným způsobem zredukoval otázku opatřování prostředků na činnost sdružení pouze na placení členských příspěvků. Dále žalobce popsal svou činnost, a to i po stránce provozně-ekonomické, a přiložil přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2007 do 8. 10. 2007. Konstatoval, že zajišťuje svůj provoz a nezbytné prostředky na své aktivity racionálním způsobem a rozhodně není subjektem, který by si účelově navozoval stav či zdání nemajetnosti, aby dosáhl výhod osvobození od soudních poplatků. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud usnesení městského soudu zrušil. Současně též požádal o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti.

Posledně uvedené žádosti městský soud nevyhověl usnesením ze dne 27. 3. 2008, č. j. 8 Ca 44/2008 - 36, a to ze shodných důvodů jako v předchozím svém rozhodnutí.

I proti tomuto usnesení podal žalobce včasnou kasační stížnost (nyní posuzovanou) a navrhl jeho zrušení. Uvedl stejné důvody jako ve své předchozí kasační stížnosti a upozornil na nekonečný řetěz podání a bludný kruh v případě nepřiznání osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Co se týče podmínek řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud vzhledem ke specifické povaze napadeného usnesení ze dne 27. 3. 2008, jímž městský soud žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků pro řízení o původně podané kasační stížnosti, netrval na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. Osvobození od soudních poplatků se váže k posouzení poměrů konkrétního žadatele (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). Za situace, kdy předmětem kasačního přezkumu je rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků, by trvání na podmínce uhrazení soudního poplatku za kasační stížnost znamenalo jen další řetězení téhož problému a vedlo by k popření cíle, jenž účastník podáním žádosti sledoval a k popření vlastního smyslu řízení o kasační stížnosti, v němž má být zkoumán závěr o tom, zda účastník měl být od soudních poplatků osvobozen či nikoliv (k tomu srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37, či analogicky ze dne 13. 9. 2007, č. j. 9 As 43/2007 - 77, www.nssoud.cz).

Východiska plynoucí z citovaných rozhodnutí zdejšího soudu je pak nutno aplikovat i ve věci samé.

Městský soud usnesením ze dne 11. 2. 2008 zamítl žalobcovu žádost o osvobození od soudních poplatků. Proti tomuto usnesení žalobce podal kasační stížnost a požádal o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti. O této žádosti však již městský soud neměl věcně rozhodovat. Jak plyne z výše uvedeného, povaha rozhodnutí, proti němuž původní kasační stížnost směřuje, tedy rozhodnutí o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků, vylučuje, aby bylo možno nedostatek podmínky uhrazeného soudního poplatku za kasační stížnost považovat za překážku, jež by kasačnímu soudu bránila v projednání věci samé.

Městský soud však v rámci postupu dle § 108 s. ř. s. nepřihlédl v rozporu s § 103 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. k tomu, že předmětná podmínka kasačního řízení je splněna. Přitom měl žalobcovu žádost ze dne 28. 2. 2008 o osvobození od soudních poplatků pro řízení o původní kasační stížnosti dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout pro nedostatek podmínek řízení pro věcné posouzení žádosti (jinými slovy pro nadbytečnost), a věc samu postoupit k projednání a rozhodnutí kasačnímu soudu.

Nejvyšší správní soud proto ve smyslu § 110 odst. 1 s. ř. s. napadené usnesení městského soudu ze dne 27. 3. 2008 zrušil a žádost žalobce ze dne 28. 2. 2008 o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti proti usnesení ze dne 11. 2. 2008 dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. září 2008

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru