Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 7/2021 - 23Usnesení NSS ze dne 24.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníGenerální ředitelství cel
VěcLoterie a jiné podobné hry

přidejte vlastní popisek

1 As 7/2021 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: R. B., zastoupena Mgr. Michalem Varmužou, advokátem se sídlem Kozinova 21/2, Šumperk, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 1. 2020, sp. zn. 133251/2018-520000-12, č. j. 6940/2020-900000-312, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 12. 2020, č. j. 61 A 12/2020 - 55,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 21. 1. 2021 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti v záhlaví specifikovanému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

[2] Kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť v ní stěžovatelka nespecifikovala důvody, pro něž napadá rozsudek krajského soudu. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s., „[n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[3] Nejvyšší správní soud vyzval usnesením ze dne 28. 1. 2021 stěžovatelku k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Současně ji poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti v zákonné lhůtě odstraněny, soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 7. 2. 2021. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. „připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.“ Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty připadl na neděli, uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti v pondělí 8. 3. 2021.

[4] Protože stěžovatelka ve stanovené lhůtě důvody kasační stížnosti nedoplnila, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Stěžovatelka zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Podle § 10 odst. 5 téhož zákona soud v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé. Z výše uvedeného plyne, že Nejvyšší správní soud má povinnost stěžovatelce zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč vrátit. Uvedená částka bude stěžovatelce poukázána prostřednictvím jejího zástupce Mgr. Michala Varmuži, advokáta se sídlem Kozinova 21/2, Šumperk, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru