Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 64/2021 - 22Usnesení NSS ze dne 29.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníEnergie Markvartická s.r.o.
Ministerstvo životního prostředí
VěcŽivotní prostředí - ostatní

přidejte vlastní popisek

1 As 64/2021 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: Energie Markvartická s. r. o., se sídlem Kamýcká 716/93, Praha 6, zastoupena Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Mezibranská 579/7, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 5. 2019, č. j. MZP/2019/510/607, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2021, č. j. 14 A 131/2019 - 94,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vracízaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 11. 3. 2021 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti v záhlaví specifikovanému rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] Kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť v ní stěžovatelka nespecifikovala důvody, pro něž napadá rozsudek krajského soudu. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s., „[n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[3] Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 16. 3. 2021 k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Současně ji poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti v zákonné lhůtě odstraněny, soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 22. 3. 2021. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. „lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.“ Poslední den lhůty k doplnění kasační stížnosti tedy připadl na čtvrtek 22. 4. 2021.

[4] Protože stěžovatelka ve stanovené lhůtě důvody kasační stížnosti nedoplnila, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Stěžovatelka zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Podle § 10 odst. 5 téhož zákona soud v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé. Z výše uvedeného plyne, že Nejvyšší správní soud má povinnost stěžovatelce zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč vrátit. Uvedená částka bude stěžovatelce poukázána prostřednictvím jejího zástupce Mgr. Luďka Šikoly, advokáta se sídlem Mezibranská 579/7, Praha 1, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru