Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 62/2011 - 66Usnesení NSS ze dne 09.06.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 As 62/2011 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce P. P., zastoupeného Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem se sídlem Kanovnická 69/3, 118 00 Praha 1, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 1. 2010, č. j. 17714/UP/2009, za účasti osob zúčastněných na řízení 1. Ing. A. K., a 2. Ing. J. N., CSc., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 2. 2011, č. j. 30 A 10/2010 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 8. 1. 2010, č. j. 17714/UP/2009, žalovaný zamítl odvolání žalobce proti územnímu rozhodnutí Městského úřadu Trutnov č. 808/2009, ze dne 25. 6. 2009, č. j. 2009/2530/V/SIO/483, o umístění oplocení rodinného domu č. p. 288 na pozemkové parcele č. 576/4 a stavební parcele č. 251 v katastrálním území Havlovice.

Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji rozsudkem ze dne 23. 2. 2011, č. j. 30 A 10/2010 - 46, zamítl. Rozhodnutí krajského soudu bylo žalobci doručeno fikcí dne 28. 4. 2011.

Dne 13. 5. 2011 podal zástupce žalobce k poštovní přepravě kasační stížnost proti uvedenému rozsudku a navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení; současně žalobce (dále též „stěžovatel“) navrhl přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“). K důvodům kasační stížnosti stěžovatel konstatoval, že je v nejbližších dnech dodá kasačnímu soudu.

Krajský soud v Hradci Králové nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

V posuzovaném případě nebyla datová schránka stěžovatele nalezena (srov. úřední záznam ze dne 23. 2. 2011 na č. l. 53 soudního spisu), proto byl napadený rozsudek stěžovateli doručován do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Z doručenky založené na č. l. 53 soudního spisu je zřejmé, že stěžovatel nebyl v době doručování zastižen na adrese pro doručování, proto byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a připravena k vyzvednutí dne 18. 4. 2011; stěžovateli byla zanechána výzva k vyzvednutí zásilky. Stěžovatel si předmětnou písemnost v úložní době nevyzvedl, proto byla vložena do domovní schránky dne 2. 5. 2011. Je nesporné, že zásilka byla uložena 18. 4. 2011. Desetidenní lhůta pro vyzvednutí písemnosti uběhla ve čtvrtek 28. 4. 2011. V pondělí 2. 5. 2011 byla písemnost stěžovateli vhozena do domovní schránky. Z výše popsaného skutkového stavu vyplývá, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen fikcí ve čtvrtek 28. 4. 2011. Následujícího dne, tedy v pátek 29. 4. 2011, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve čtvrtek 12. 5. 2011. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až v pátek 13. 5. 2011, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Podle § 60 odst. 5 s. ř. s. mají osoby zúčastněné na řízení právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jim vznikly v souvislosti s plněním povinností uložených soudem. Soud však osobám zúčastněným na řízení žádné povinnosti neuložil, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. června 2011

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru