Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 62/2009 - 72Usnesení NSS ze dne 02.09.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 As 62/2009 - 72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobců: a) A. B., b) J. B., zastoupeni Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2007, čj. 13033/ZP/2007, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 5. 2009, čj. 30 Ca 178/2008 - 59,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení žalovaný zamítl odvolání žalobců a potvrdil usnesení Městského úřadu Nová Paka, odboru životního prostředí, ze dne 26. 4. 2007, čj. ŽP/93/2006/1/26. Tímto usnesením bylo tehdejšímu zástupci žalobců opětovně odmítnuto nahlédnutí do spisů vedených týmž úřadem pod čj. ŽP/49/2003, čj. ŽP-273/5/VH/Tau-2, čj. ŽP/19/06.

Proti rozhodnutí žalovaného se žalobci bránili žalobou ke Krajskému soudu v Hradci Králové a v řízení mj. požádali o osvobození od soudního poplatku. Usnesením z 21. 5. 2009, čj. 30 Ca 178/2008 - 59, krajský soud ve výroku I. jejich žádost zamítl a výroky II. a III. žalobce jednotlivě vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč do dvou týdnů od doručení usnesení. Zároveň soud žalobce poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené zaplacen, bude řízení o žalobě zastaveno.

Toto usnesení žalobci v rozsahu výroků II. a III. napadli kasační stížností. Konkrétně uvádějí, že soudní poplatek neměl být vyměřen dvakrát. K výzvě soudu následně doplnili, že uplatňují kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Soud je v napadeném usnesení poučil o tom, že proti rozhodnutí o vyměření soudního poplatku je přípustná kasační stížnost, proto využili možnosti ji podat. Krajský soud nesprávně vyložil § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého je poplatníkem ten, kdo podal kasační stížnost. Žalobci jsou však podílovými spoluvlastníky nemovitého majetku, a proto není žádný důvod je zatěžovat dvojí platbou soudního poplatku. I přes výše uvedené však soudní poplatek zaplatili, aby v řízení bylo pokračováno. Závěrem navrhli, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení v rozsahu výroků II. a III. zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný nebyl k vyjádření ke kasační stížnosti s ohledem na zásadu procesní ekonomie vyzván.

Podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná, směřuje-li proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení.

Jak Nejvyšší správní soud konstatoval v rozsudku z 16. 4. 2008, čj. 1 As 2/2008 - 47, „[p]odle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká žalobcům poplatková povinnost podáním žaloby; výše poplatku je pak stanovena týmž zákonem. Výzva soudu k zaplacení soudního poplatku (v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích) je tak pouze konstatováním zákonné povinnosti žalobců. Jejím účelem je naplnění podmínek řízení tak, aby mohlo být v řízení pokračováno: výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku proto nelze vnímat jinak něž jako rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Kasační stížnost (její část) směřující proti takovému rozhodnutí je pak ve smyslu § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. nepřípustná.“ Ke shodnému závěru dospěl i Ústavní soud v nálezu ze dne 16. 3. 2006, sp. zn. I ÚS 664/03, publ. pod č. 56, sv. 40 Sb. ÚS, na s. 547 a násl.

Jelikož žalobci napadli usnesení krajského soudu kasační stížností toliko ve výrocích II. a III., jimiž byli vyzváni k zaplacení soudního poplatku, je jejich kasační stížnost nepřípustná. Nejvyšší správní soud ji proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Jen na okraj lze poznamenat, že poučení, jehož se žalobcům od krajského soudu dostalo, bylo správné, neboť proti výroku I. napadeného usnesení (tj. zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků) byla kasační stížnost přípustná.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. září 2009

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru