Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 56/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

1 As 56/2021 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Ivo Pospíšila a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Y. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 11. 2020, č. j. OAM-611/ZA-ZA11-VL16-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2021, č. j. 57 Az 1/2021 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 5. 3. 2021 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti napadenému usnesení, kterým Krajský soud v Praze zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů. Stěžovatel současně navrhl, aby mu Nejvyšší správní soud ustanovil zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť nebyla datována a podepsána. Namísto vlastnoručního podpisu stěžovatele byla tiskacím písmem uvedena jiná osoba.

[3] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 9. 3. 2021, č. j. 1 As 56/2021 - 7, stěžovatele vyzval podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. k odstranění vad kasační stížnosti tak, že předloží kasační stížnost s vlastnoručním podpisem a uvedením data. Současně jej poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti ve lhůtě patnácti dnů odstraněny, soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno v pátek 19. 3. 2021. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. [l]hůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Současně podle § 40 odst. 3 s. ř. s. [p]řipadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy počala běžet v sobotu 20. 3. 2021 a její konec připadl na sobotu 3. 4. 2021. Lhůta tedy uplynula v úterý 6. 4. 2021 (první pracovní den po Velikonočním pondělí).

[4] Protože stěžovatel přes výzvu Nejvyššího správního soudu vady kasační stížnosti ve lhůtě neodstranil, soud kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru