Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 510/2020 - 13Usnesení NSS ze dne 14.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚřad pro ochranu hospodářské soutěže
Obec Řitka
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky

přidejte vlastní popisek

1 As 510/2020 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: obec Řitka, se sídlem Na návsi 54, Řitka, zastoupené JUDr. Pavlem Brachem, advokátem se sídlem Klapálkova 3132/4, Praha 4, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 4. 6. 2018, č. j. ÚOHS-R0050/2018/VZ-16351/2018/322/Dja, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2020, č. j. 30 Af 72/2018 – 148,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 31. 12. 2020 včasnou kasační stížnost žalovaného (dále jen „stěžovatel“) proti napadenému rozsudku, kterým Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí stěžovatele.

[2] Podáním doručeným dne 7. 1. 2021 vzal stěžovatel kasační stížnost proti napadenému rozsudku v celém rozsahu zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[4] Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval. Protože jeho projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Jelikož soud řízení zastavil, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru