Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 509/2020 - 28Usnesení NSS ze dne 18.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPharmalandia Alpha s.r.o.
Ministerstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

1 As 509/2020 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň Mgr. Sylvy Šiškeové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: Pharmalandia Alpha s. r. o. (dříve Almapharmo, s. r. o.), se sídlem Senovážné náměstí 982/20, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2020, č. j. MZDR 47660/2018-2/OLZP, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2020, č. j. 11 Ad 9/2020-93,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž tento soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného týkající se uložení pokuty za správní delikt podle zákona č. 378/2007, o léčivech.

[2] Kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť v ní stěžovatelka nespecifikovala důvody, pro které rozsudek městského soudu napadla. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 6. 1. 2021, č. j. 1 As 509/2020-16, vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnila kasační stížnost o konkrétní důvody. Současně stěžovatelku poučil o důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Usnesení bylo tehdejšímu zástupci stěžovatelky doručeno dne 11. 1. 2021. Stejným usnesením kasační soud vyzval stěžovatelku k úhradě soudního poplatku za kasační stížnost, který stěžovatelka zaplatila dne 22. 1. 2021.

[3] Poslední den lhůty pro doplnění kasační stížnosti připadl na čtvrtek 11. 2. 2021. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnila. Neodstranila tedy vady kasační stížnosti, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s., kasační stížnost odmítl.

[4] Kasační soud pro úplnost uvádí, že na posouzení věci nemá vliv skutečnost, že původní zástupce stěžovatelky doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., dne 20. 1. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že vypověděl své zmocnění k zastupování stěžovatelky. Výzva k odstranění vad kasační stížnosti byla tomuto zástupci řádně doručena v době, kdy zastoupení stěžovatelky trvalo, a povinnost v ní uložená byla pro stěžovatelku závazná. Novou plnou moc stěžovatelka nepředložila ani po poučení kasačním soudem, že zastoupení advokátem je pro řízení o kasační stížnosti nezbytné.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[1] Stěžovatelka zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Podle § 10 odst. 5 téhož zákona soud v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé. Z výše uvedeného plyne, že Nejvyšší správní soud má povinnost stěžovatelce zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč vrátit. Uvedená částka bude stěžovatelce poukázána ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. března 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru