Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 506/2020 - 35Rozsudek NSS ze dne 31.03.2021

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMěstký úřad Louny
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 As 506/2020 - 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: P. S., proti žalovanému: Městský úřad Louny, se sídlem Mírové náměstí 35, Louny, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 12. 2020, č. j. 16 A 90/2020 – 18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 12. 2020, č. j. 16 A 90/2020 - 18, se zrušuje a věc se vrací krajskému soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Krajský soud v Ústí nad Labem pro opožděnost odmítl zásahovou žalobu žalobce. Zdůraznil přitom, že žaloba proti nezákonnému zásahu musí být podána ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu (§ 84 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního). Žalobce se přitom o tvrzeném nezákonném zásahu (odtah nepojízdného vozidla BMW X 5 registrační značky X dne 3. 10. 2019) dozvěděl dne 11. 10. 2019. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle měsíců tedy v daném případě byl pátek 11. 10. 2019, dvouměsíční lhůta pro podání žaloby počala plynout v sobotu 12. 10. 2019 a skončila ve středu 11. 12. 2019. Pro zachování lhůty k podání žaloby tudíž bylo třeba, aby ji žalobce nejpozději dne 11. 12. 2019 předal soudu nebo jemu zaslal prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předal orgánu, který má povinnost ji doručit.

[2] Pro zachování lhůty by postačovalo i zaslání žaloby ve stanovené lhůtě věcně nepříslušnému Okresnímu soudu v Lounech, neboť ten měl povinnost ji krajskému soudu postoupit (§ 104b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). To však žalobce podle krajského soudu neučinil, neboť žalobu (sice datovanou dnem 28. 10. 2019, nicméně toho dne neodeslanou) zaslal Okresnímu soudu v Lounech prostřednictvím elektronické pošty až dne 13. 2. 2020, jak vyplývá ze záznamu o ověření elektronického podání založeného na č. l. 1 soudního spisu, tj. po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Lhůta pro podání žaloby tedy nebyla zachována.

[3] Žalobce však v kasační stížnosti tvrdil, že žalobu Okresnímu soudu v Lounech zaslal již dne 1. 11. 2019, a to elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Téhož dne mu označený soud potvrdil přijetí podání. Byl tak v dobré víře, že žaloba je podána včas.

II. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[4] Kasační stížnost je včasná, projednatelná a přípustná. Důvodnost kasační stížnosti soud posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti [§ 109 odst. 3 a 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)].

[5] Kasační stížnost je důvodná.

[6] Žaloba, v níž se tvrdí přímé zkrácení na právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím (zásahová žaloba) musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo (§ 84 odst. 1 s. ř. s.). Dle § 40 odst. 4 s. ř. s. (důraz přidán) „[l]hůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[7] Sám krajský soud ve svém rozhodnutí uvádí, že pro „zachování lhůty by postačovalo i zaslání žaloby ve stanovené lhůtě věcně nepříslušnému Okresnímu soudu v Lounech“. Tento závěr potvrzuje i ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu (srov. např. rozsudky ze dne 16. 7. 2008, č. j. 3 Ads 18/2008 – 48, ze dne 15. 8. 2008, č. j. 8 As 2/2008 – 112, č. 1721/2008 Sb. NSS, ze dne 23. 5. 2012, č. j. 1 As 72/2012 – 18, či rozsudek ze dne 14. 3. 2019, č. j. 8 Azs 245/2018 – 56).

[8] Nejvyšší správní soud ověřoval údaje založené ve spisu, z nichž vycházel krajský soud v napadeném rozhodnutí, aby mohl posoudit důvodnost argumentů stěžovatele. Dotázal se obou soudů. Krajský soud sdělil, že nemá žádné informace o tom, že by žalobce zaslal žalobu na Okresní soud v Lounech již dne 1. 11. 2019. Okresní soud v Lounech však k opakované výzvě Nejvyššího správního soudu uvedl, že žalobce skutečně dne 1. 11. 2019 podal k tamnímu soudu správně elektronicky podepsaný e-mail (se zásahovou žalobou). Bohužel vyšší soudní úřednice vyhodnotila tento e-mail jako elektronicky nepodepsaný a žalobci dne 11. 2. 2020 sdělila, že k takovému podání soud nebude přihlížet.

[9] Ze zjištění Nejvyššího správního soudu v řízení o kasační stížnosti tak vyplývá, že žalobce učinil podání obsahující zásahovou žalobu, byť adresované věcně nepříslušnému soudu, ve lhůtě pro podání takové žaloby stanovené zákonem. Krajský soud v Ústí nad Labem v otázce včasnosti podání zásahové žaloby vycházel z neúplného spisového materiálu (mylné informace), který mu zaslal (postoupil) Okresní soud v Lounech. V projednávané věci došlo k odmítnutí žaloby pro opožděnost z důvodů pramenících u Okresního soudu v Lounech. To ovšem nic nemění na objektivní nezákonnosti napadeného usnesení krajského soudu, který posoudil žalobu jako opožděně podanou.

III. Závěr a náklady řízení o kasační stížnosti

[10] Nejvyššímu správnímu soudu pro výše uvedené nezbylo než usnesení krajského soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1. s. ř. s.). V něm krajský soud rozhodne vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). Krajský soud rozhodne v novém rozhodnutí rovněž o nákladech řízení o této kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru