Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 473/2020 - 32Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

1 As 473/2020 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: D. F., zastoupen JUDr. Radkem Bechyněm, advokátem se sídlem Legerova 148, Kolín, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské námětí 1245, Hradec Králové, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2018, čj. KUKHK-28761/DS/2018/Dr, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 11. 2020, č. j. 30 A 144/2018-62,

takto:

I. Kasační stížnosti žalobce se nepřiznává odkladný účinek.

II. Žalobci se ukládá zaplatit ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 12. 2020 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti napadenému rozsudku, kterým Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Svým rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Hradce Králové (dále jen „magistrát“) ze dne 3. 8. 2018, č. j. MMHK/135799/2018, jímž magistrát zamítl jako nedůvodné námitky stěžovatele proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče.

[2] Stěžovatel spojil kasační stížnost s návrhem na přiznání odkladného účinku, který odůvodnil tím, že mu hrozí nenapravitelná újma. Tu představuje ztráta obživy v důsledku pozbytí řidičského oprávnění. Stěžovatel je společníkem společnosti ARaPO spol. s r.o., ve které zajišťuje rozvoz a dodávky zákazníkům, se kterými také vede obchodní jednání. Tato obchodní jednání musí kvůli řešení technických parametrů zakázek probíhat osobně. Totéž platí o dodavatelích stěžovatele. Tato činnost zároveň s ohledem na umístění dodavatelů a odběratelů mimo městskou zástavbu vyžaduje cestování automobilem.

[3] Stěžovatel současně popsal svoji rodinnou situaci. Společně s manželkou vychovává tři děti, dvě nezletilé a jedno zletilé. Všechny tři hrají závodně fotbal, což vyžaduje, aby je rodiče vozili na trénink a také je z něj vyzvedávali. Zároveň všechny tři studují na základní, respektive středních školách v Hradci Králové, který se nachází 4 km od jejich bydliště. Stěžovatel popsal, že v případě nezletilých dětí si povinnosti s manželkou dělí, nejstarší dítě je schopné si zajistit dopravu samo, i když občas je nutné, aby jej dopravili rodiče. S ohledem na sportovní aktivity dětí je řidičské oprávnění pro stěžovatele nezbytné, aby děti mohly provozovat sport a zároveň nezanedbaly školní povinnosti.

[4] Dále stěžovatel zmínil, že se společně s otcem stará o svoji devadesáti dvou letou babičku, která žije v Labské kotlině v Hradci Králové. Babičce dvakrát týdně nakupuje a také s ní chodí na procházky, jež s ohledem na její zdravotní stav doporučil lékař, aby neochrnula. V této činnosti se střídá se svým otcem, který pracuje jako sportovní vychovatel od pondělí do čtvrtka do 22:00 hodin. Se stěžovatelovou babičkou pak tráví pouze pátky a víkendy.

[5] Žalovaný spolu s předložením správního spisu vyjádřil názor, že předpoklady pro přiznání odkladného účinku nejsou splněny.

[6] Podle § 107 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nemá kasační stížnost odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej ale může na návrh stěžovatele přiznat a užije přitom přiměřeně § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

[7] V případě žádosti o odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutí, v jehož důsledku ztrácí stěžovatel způsobilost řídit motorová vozidla, je nutné poměřovat újmu stěžovatele s újmou, která by mohla vzniknout ostatním účastníkům silničního provozu. Tato sankce v sobě zahrnuje kromě funkce represivní (která je jí vlastní) též silnou funkci obrannou, a to zejména právě ve vztahu k ostatním účastníkům silničního provozu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 2 As 60/2008-103, č. 1763/2009 Sb. NSS, nebo ze dne 10. 4. 2013, č. j. 6 As 29/2013-80).

[8] Újmu hrozící stěžovateli nevyhodnotil Nejvyšší správní soud jako závažnou. Nejvyšší správní soud připomíná, že výrok o přiznání či nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti je svou podstatou rozhodnutím předběžné povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2005, čj. 8 As 26/2005-76, č. 1072/2007 Sb. NSS). Proto, aniž by Nejvyšší správní soud předjímal rozhodnutí ve věci samé, vzal v úvahu povahu stěžovatelova jednání. Stěžovatel se dopustil přestupků v období let 2015 až 2018 a jeho jednání bylo poměrně závažné (překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h a mimo obec o méně než 30 km/h). Potenciální újma hrozící ostatním účastníkům silničního provozu tak není malá.

[9] Odkladný účinek je výjimečným institutem a je tak přiznáván v menšině případů. Újmu hrozící stěžovateli nelze poměřovat mechanicky vůči újmě hrozící jiným osobám, resp. veřejnému zájmu na bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 05. 2014, č. j. 6 Afs 73/2014-56). Aby byl odkladný účinek přiznán, nesmí být újma hrozící stěžovateli vůči jeho poměrům bagatelní.

[10] Nejvyšší správní soud není přesvědčen, že stěžovatelovo podnikání se neobejde bez jeho osobního jednání se zákazníky a dodavateli. Stěžovatel uvedl, že obchodní společnost, ve které je společníkem, zaměstnává čtyři osoby. Zároveň je stěžovatel menšinovým společníkem, přičemž z obchodního rejstříku plyne, že druhý společník je současně jednatelem. Obchodní vedení společnosti tak nemá primárně na starosti stěžovatel. Stěžovatel současně neprokázal, že obchodní činnost je ze specifických důvodů závislá pouze na jeho osobě. Nejvyšší správní soud také nevidí důvod pro přiznání odkladného účinku ve finančních aspektech stěžovatelova podnikání, když jako společníkovi obchodní společnosti mu vzniká právo na podíl na zisku. Nejvyšší správní soud zároveň uvádí, že dokonce ani v případě řidičů z povolání nevede hrozící ztráta řidičského oprávnění bez dalšího k přiznání odkladného účinku (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2013, č. j. 8 As 41/2013-43 a ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 377/2017-40).

[11] Co se týče stěžovatelových dětí, vzal Nejvyšší správní soud v úvahu skutečnost, že péči o nezletilé děti vykonává společně s manželkou a jejich dopravu do škol a za sportovními aktivitami vykonává již nyní s manželkou, která podle stěžovatelova vyjádření má rovněž řidičské oprávnění. Stěžovatelova nejstarší dcera je již zletilá a ve většině případů, jak sám uvedl stěžovatel, je schopná se sama dopravit, kam potřebuje.

[12] Pokud jde o péči o stěžovatelovu babičku, jakkoliv vnímá Nejvyšší správní soud případné nesnáze, které stěžovateli v důsledku správního rozhodnutí vzniknou, neshledal natolik závažnou újmu, která by ospravedlňovala přiznání odkladného účinku. Stěžovatel sdělil, že v péči o babičku se střídá se svým otcem, který pracuje od pondělí do čtvrtka každý den do 22:00 hodin. Neuvedl však, zda jeho otec nemá jiné možnosti návštěv svojí matky (například dopoledne) a zda jiní rodinní příslušníci nemají možnost se o jeho babičku v tomto ohledu postarat. Stěžovatel tedy zjevně není osobou, na kterou by jeho babička byla zcela odkázána. Stěžovatelova babička žije v Labské kotlině v Hradci Králové. Nejde o odlehlé místo, které by z bydliště stěžovatele bylo nedostupné jinými dopravními prostředky než automobilem. Labská kotlina je také dobře občansky vybavena, a proto ani k zajištění nákupů babičce není automobil nezbytný.

[13] Celková újma tak s ohledem na stěžovatelovy poměry nepřevažuje nad zájmem ostatních účastníků silničního provozu a veřejným zájmem na bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud stěžovateli nevyhověl a kasační stížnosti nepřiznal odkladný účinek podle § 107 odst. 1 ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s.

[14] Vzhledem k tomu, že podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá dle položky 20 sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, poplatkové povinnosti a stěžovatel nespadá mezi osoby osvobozené od povinnosti soudní poplatek hradit, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení. Soudní poplatek ve výši 1 000 Kč je možno uhradit v kolcích vylepením na vyznačeném místě v příloze tohoto usnesení (po připojení svého podpisu jej stěžovatel zašle zpět Nejvyššímu správnímu soudu), případně v hotovosti na pokladně soudu anebo bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703-46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno, závazný variabilní symbol pro identifikaci platby: 1010447320.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Josef Baxa
předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru