Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 47/2021 - 24Usnesení NSS ze dne 22.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 47/2021 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: R. O., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 5. 2018, č. j. KUZL-35954/2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2021, č. j. 34 A 26/2018 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám žalobcova zástupce advokáta Mgr. Václava Voříška, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 26. 2. 2021 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným rozsudkem krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí, jímž byl stěžovatel shledán vinným ze spáchání přestupku provozovatele vozidla.

[2] Kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť v ní stěžovatel nespecifikoval důvody, pro které rozsudek krajského soudu napadl. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s., [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[3] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 3. 3. 2021, č. j. 1 As 47/2021 - 9, stěžovatele vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti v zákonné lhůtě odstraněny, soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 3. 2021. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula v pátek 16. 4. 2021. Stěžovatel však kasační stížnost do tohoto data nedoplnil.

[4] Jelikož stěžovatel přes výzvu Nejvyššího správního soudu důvody kasační stížnosti ve stanovené lhůtě nedoplnil, soud kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Stěžovatel za kasační stížnost zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto výrokem III. rozhodl o tom, že stěžovateli uhrazený soudní poplatek vrací. Částka ve výši 5.000 Kč bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena k rukám zástupce stěžovatele do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru