Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 451/2020 - 25Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníAgir spol. s r.o.
Obec Dobrovíz
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 As 451/2020 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň Mgr. Sylvy Šiškeové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatelky: Agir spol. s r. o., se sídlem Skoupý 36, Petrovice, Lom Skoupý, zastoupené Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem se sídlem Pod křížkem 428/4, Praha 4, proti odpůrkyni: obec Dobrovíz, se sídlem Pražská 13, Dobrovíz, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu obce Dobrovíz, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Dobrovíz ze dne 28. 8. 2019, č. 2/6/2019, v řízení o kasační stížnosti navrhovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2020, č. j. 54 A 20/2020-48,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností navrhovatelka (dále též „stěžovatelka“) napadla v záhlaví označený rozsudek, kterým Krajský soud v Praze zamítl její návrh na zrušení shora označeného opatření obecné povahy vydaného odpůrkyní.

[2] Usnesením ze dne 3. 12. 2020, č. j. 1 As 451/2020-18, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Soud rovněž stěžovatelku poučil o následcích nesplnění této výzvy.

[3] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích pak platí, že „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[4] Citované usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatelky dne 7. 12. 2020. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta pro zaplacení soudního poplatku začala běžet „počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek“, tedy dne 8. 12. 2020, a skončila uplynutím patnáctého dne, tedy dne 22. 12. 2020. Stěžovatelka soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru