Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 45/2021 - 19Usnesení NSS ze dne 31.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 As 45/2021 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: Ing. et Dipl. Ing. Et Dr. M. Č., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 8. 2020, č. j. JMK 118637/2020, sp. zn. S-JMK 74551/2020 OÚPSŘ, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2021, č. j. 29 A 182/2020-41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právona náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč; tato částka bude žalobci vyplacena do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Podanou, avšak blíže neodůvodněnou, kasační stížností žalobce (stěžovatel) napadl v záhlaví označené usnesení, kterým Krajský soud v Brně zamítl jeho žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání žaloby a současně žalobu pro opožděnost odmítl. Kasační stížnost byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena prostřednictvím datové zprávy dne 26. 2. 2021.

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že usnesení krajského soudu obdržel do datové schránky dne 5. 2. 2021. Usnesení bylo doručeno do datové schránky jeho obecné zmocněnkyně pro řízení o žalobě – společnosti AKEA s.r.o..

[3] Nejvyšší správní soud ze spisu krajského soudu ověřil, že usnesení bylo tehdejší obecné zmocněnkyni stěžovatele dodáno do datové schránky dne 21. 1. 2021 a bylo vyzvednuto a doručeno fikcí dne 31. 1. 2021. Téhož dne rovněž napadené usnesení krajského soudu nabylo právní moci.

[4] Podle § 106 odst. 2 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. V projednávané věci opravné usnesení vydáno nebylo. Lhůta určená ve smyslu § 40 odst. 2 s. ř. s. podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno v neděli 31. 1. 2021 (datum určující počátek lhůty), dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti proto uplynula v pondělí 15. 2. 2021 (jelikož poslední den lhůty připadl na neděli, je posledním dnem lhůty podle § 40 odst. 3 s. ř. s. nejblíže následující pracovní den). Stěžovatelova kasační stížnost byla doručena do datové schránky Nejvyššího správního soudu dne 26. 2. 2021, a byla proto podána opožděně.

[5] Pro úplnost Nejvyšší správní soud uvádí, že i kdyby bylo usnesení krajského soudu stěžovateli skutečně doručeno až 5. 2. 2021, jak stěžovatel tvrdí (avšak obsah spisu krajského soudu toto tvrzení vyvrací), byla by jeho kasační stížnost podána po uplynutí zákonné dvoutýdenní lhůty podle § 106 odst. 2 s. ř. s.

[6] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[8] Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti bez jednání Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku podle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru