Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 45/2011 - 160Usnesení NSS ze dne 28.04.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníZápadočeská univerzita v Plzni, Rektor
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

1 As 45/2011 - 160

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce Mgr. T. B., zastoupeného JUDr. Vladimírem Kyselákem, advokátem se sídlem Zahradnická 140, Příbram, proti žalovanému Rektorovi Západočeské univerzity v Plzni, se sídlem Univerzitní 8, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 2. 2011, č. j. 57 Ca 59/2009 - 140,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 8. 2. 2011, kterým rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu ze dne 21. 12. 2009, č. j. 57 Ca 59/2009 – 46, o náhradě nákladů řízení a o vrácení zaplacené části soudního poplatku za kasační stížnost stěžovateli.

Rozhodnutí krajského soudu bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatele dne 9. 2. 2011. Stěžovatel v kasační stížnosti podané dne 23. 2. 2011 uvedl toliko, že ji podává v zákonné lhůtě. Krajský soud následně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 2. 3. 2011 (právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 7. 3. 2011), aby odstranil vady kasační stížnosti spočívající v absenci jejích povinných náležitostí, a to tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí soudu napadá a co navrhuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Pro splnění těchto povinností stanovil krajský soud stěžovateli lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o možných důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Stěžovatel na shora uvedené usnesení krajského soudu dosud nijak nereagoval.

Nejvyšší správní soud ve shodě s krajským soudem shledal, že stěžovatelem podaná kasační stížnost nemá patřičné náležitosti (§ 106 s. ř. s.). Neobsahuje totiž žádné konkrétní právní či skutkové důvody, na nichž je založena. Krajský soud proto vyzval stěžovatele, aby ji ve lhůtě jednoho měsíce doplnil. Tato lhůta uplynula dne 7. 4. 2011. Stěžovatel na citované usnesení nijak nereagoval, ani nepožádal o prodloužení stanovené lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti, protože stěžovatel neodstranil ve stanovené lhůtě vadu, pro niž není možné v řízení pokračovat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru