Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 449/2020 - 38Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVězeňská služba České republiky, Věznice Rýnovice
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 As 449/2020 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: A. G., proti žalovanému: Vězeňská služba ČR - Věznice Rýnovice, se sídlem Belgická 3765/11, Jablonec nad Nisou, o žalobě proti rozhodnutí ředitele žalované o stížnosti ze dne 21. 3. 2019, č. j. VS-60530-12/ČJ-2019-801232, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 21. 10. 2020, č. j. 59 A 91/2020 – 13,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Okresní soud v Jablonci nad Nisou zastavil řízení o žalobě podané žalobcem dne 17. 6. 2019 (ve znění úprav a doplnění) a poučil jej o tom, že věcně a místně příslušný je Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. Stěžovatel se proto se svým návrhem obrátil na tento soud, který však žalobu jako opožděnou odmítl.

[2] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 27. 11. 2020 krajským soudem předložena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) ze dne 18. 11. 2020. Stěžovatel v kasační stížnosti tvrdí, že k vyřízení jeho stížnosti nedošlo, jak uzavřel krajský soud rozhodnutím ze dne 21. 3. 2019, nýbrž až ke dni 18. 4. 2019 (doručení písemností označené jako „Vyřízení stížnosti“). Lhůta pro podání žaloby tudíž neuplynula a krajský soud žalobu nesprávně odmítl. Spolu s kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Nejvyšší správní soud však usnesením ze dne 25. 2. 2021, č. j. 1 As 449/2020 – 30, žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti i o osvobození od soudních poplatků zamítl, neboť ve stěžovatelově případě šlo o zjevně neúspěšný návrh (kasační stížnost). Tímto usnesením soud zároveň vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti či vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soud stěžovatele taktéž poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Dále jej vyzval k úhradě soudního poplatku a taktéž jej poučil o následcích jeho neuhrazení.

[4] Na uvedené usnesení stěžovatel reagoval podáním ze dne 10. 3. 2021, ve kterém uvedl, že žalovaný nemá listinu, na které je stvrzeno převzetí rozhodnutí stěžovatelem. Dále zopakoval, že má příjmy ve výši 100 Kč měsíčně. Žádá tedy, aby mu bylo vyhověno ve všech bodech kasační stížnosti.

[5] Kasační soud stěžovateli sdělil, že výše jeho příjmů nebyla předmětem, ani důvodem pro zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků a návrhu na ustanovení zástupce. Dále mu zaslal kopii rozhodnutí žalovaného s jeho podpisem. V závěru se soud vyjádřil k „Vyřízení stížnosti“ ze dne 15. 4. 2019, kterou stěžovatel doložil k otázce včasnosti podané žaloby (jednalo se o jinou věc, než která je předmětem tohoto řízení o kasační stížnosti). Závěrem soud stěžovatele upozornil na lhůty stanovené mu k zaplacení soudního poplatku a doložení zastoupení (či potřebného vzdělání) k řízení o kasační stížnosti.

[6] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), pro řízení o kasační stížnosti platí, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[7] Stěžovatel ani přes výzvu soudu a řádné poučení nedostatek zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranil (ta uplynula ve středu 17. 3. 2021), Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] Nelze ani přehlédnout, že stěžovatel včas neuhradil ani soudní poplatek za kasační stížnost. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula ve čtvrtek 18. 3. 2021.

[9] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru