Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 440/2019 - 49Usnesení NSS ze dne 13.05.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcStátní občanství

přidejte vlastní popisek

1 As 440/2019 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Ivo Pospíšila a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: J. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 3. 2018, č. j. VS-323/833/2-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2019, č. j. 62 A 86/2018 - 84,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Napadeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu proti rozhodnutí, kterým žalovaný změnil rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, č. j. OOSČ 778/2016/SO/Fi, KUJI 24619/2017, tak, že nevyhověl žádosti o zjištění státního občanství ČR podle § 43 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost společně s návrhem na ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků, kterým Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 3. 2020, č. j. 1 As 440/2019 – 45, nevyhověl. Stěžovatel totiž dostatečně neprokázal své výdaje, a soud proto nemohl zjistit jeho majetkovou situaci.

[2] Nejvyšší správní soud proto stěžovatele současně vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a poučil ho o následcích nesplnění poplatkové povinnosti. Současně jej vyzval ve stejné lhůtě k doložení plné moci udělené pro řízení o kasační stížnosti advokátovi nebo prokázání, že sám disponuje vysokoškolským právnickým vzděláním, které je zvláštním předpisem vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích pak platí, že [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Usnesení bylo stěžovateli doručeno fikcí dne 16. 4. 2020. Podle § 40 odst. 1 věta první s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Konec lhůty připadl na 1. 5. 2020 (státní svátek), lhůta proto uplynula v pondělí 4. 5. 2020. Stěžovatel však do dnešního dne soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Pouze pro úplnost uvádí, že stejně tak mohl kasační stížnost odmítnout pro neodstranění nedostatku podmínek řízení (nedoložení právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti) ve stanovené lhůtě podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. května 2020

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru