Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 43/2009 - 52Rozsudek NSS ze dne 11.06.2009

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 As 43/2009 - 52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: T. T. A., zastoupený Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, poštovní schránka 78, 130 51 Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 4. 2008, č. j. CPR-5139/ČJ-2008-9CPR-T243, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, č. j. 10 Ca 176/2008 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2008, č. j. CPR-5139/ČJ-2008-9CPR-T243, zamítl žalovaný odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorátu cizinecké policie Chomutov – detašované pracoviště, ze dne 5. 3. 2008, č. j. SCPP-927-15/UL-III-10-2007, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění z území České republiky na dobu jednoho roku.

Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu, kterou Městský soud usnesením ze dne 22. 10. 2008 odmítl. V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí žalovaného bylo doručeno zástupci žalobce dne 11. 4. 2008. Podle § 172 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, musí být žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění podána do 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout. Lhůta k podání žaloby skončila 21. 4. 2008, avšak žalobce podal žalobu k poštovní přepravě až dne 29. 7. 2008. Městský soud proto musel žalobu odmítnout pro opožděnost.

Ve včas podané kasační stížnosti se žalobce dovolával nezákonnosti usnesení městského soudu podle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.). Podle žalobce nebyla žaloba podána opožděně, neboť mu rozhodnutí žalované nebylo nikdy doručováno. Jelikož v daném případě šlo o rozhodnutí ve věci samé, mělo být toto rozhodnutí žalobci doručeno do vlastních rukou podle § 72 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Písemnost adresovanou do vlastních rukou je přitom nutno doručit přímo účastníkovi řízení, případně zmocněnci, který předloží zmocnění s úředně ověřeným podpisem (§ 20 odst. 2 správního řádu). Zákon tedy k řádnému oznámení rozhodnutí prostřednictvím zástupce vyžaduje splnění podmínky, že byla předložena plná moc k doručování s úředně ověřeným podpisem. Taková situace však v případě žalobce nenastala, a doručení rozhodnutí proto nemohlo být vůči žalobci účinné. Žalobce z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná se v poskytnuté lhůtě ke kasační stížnosti nevyjádřila.

Kasační stížnost není důvodná.

S žalobcem lze souhlasit v tom, že v souladu s § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou; mylný je však žalobcův výklad opírající se o ustanovení § 20 odst. 2 téhož zákona. Podle tohoto ustanovení lze písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, doručit adresátovi, nebo též tomu, koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem; úřední ověření není třeba, pokud byla plná moc udělena před doručujícím orgánem.

Ve správním řízení se nicméně účastník může dát zastoupit na základě písemné plné moci tzv. obecným zmocněncem podle § 33 správního řádu. V takovém případě v souladu s § 34 odst. 2 téhož zákona platí, že se písemnosti (jakékoliv) doručují pouze zástupci s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat. Plná moc přitom podle § 33 odst. 1 správního řádu nevyžaduje úředně ověřený podpis zmocnitele. Pokud účastník řízení obecného zmocněnce nemá (a tedy v řízení jedná a vystupuje sám), může v souladu s § 20 odst. 2 zmocnit písemnou plnou mocí jinou osobu pouze k přebírání písemností doručovaných do vlastních rukou (a k ničemu jinému). V tomto případě tzv. zmocněnce pro doručování (a jenom v něm) však správní řád požaduje, aby byl podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen. Ze vzájemného vztahu § 33 a § 20 odst. 2 správního řádu pak vyplývá, že má-li účastník správního řízení obecného zmocněnce podle § 33 správního řádu, neuplatní se § 20 odst. 2 téhož zákona. To ostatně potvrzuje výslovně i § 33 odst. 1 věta druhá správního řádu, podle níž v téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

V projednávaném případě je ze správního spisu zřejmé, že žalobce zmocnil k zastupování ve správním řízení JUDr. Jiřího Škodu, advokáta (viz č. l. 47). Jednalo se přitom o obecnou plnou moc ve smyslu § 33 správního řádu, která nevyžadovala ověřený podpis zmocnitele. Ustanovení § 20 odst. 2 správního řádu nebylo za této situace aplikovatelné. Žalovaná pak v souladu s § 34 odst. 2 doručila

své rozhodnutí ze dne 7. 4. 2008 zástupci žalobce, neboť se nepochybně nejednalo o úkon, na základě kterého by měl žalobce něco osobně vykonat. Zástupce žalobce převzal rozhodnutí dne 11. 4. 2008. Následujícího dne, tj. 12. 4. 2008 počala plynout zákonná desetidenní lhůta k podání žaloby (§ 172 odst. 2 zákona o pobytu cizinců ve spojení s § 72 odst. 1 s. ř. s.), která uplynula dne 21. 4. 2008. Žalobce však podal žalobu k poštovní přepravě až dne 29. 7. 2008, z čehož jasně plyne, že žaloba byla podána opožděně. Městský soud proto po právu žalobu odmítl.

Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou. O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalované pak v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2009

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru