Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 43/2008 - 100Rozsudek NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníStarbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company
Úřad průmyslového vlastnictví
VěcDuševní vlastnictví

přidejte vlastní popisek

1 As 43/2008 - 100

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, se sídlem 2401 Utah Avenue South Seattle, Washington 98134, USA, zastoupeného JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 1. 2007, č. j. O-420047, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2007, č. j. 9 Ca 116/2007 - 66,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2007, č. j. 9 Ca 116/2007 - 66, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Výše označeným usnesením Městský soud v Praze odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. žalobu, kterou žalobce brojil proti rozhodnutí ze dne 23. 1. 2007, č. j. O-420047, jímž předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 10. 2005, o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky sp. zn. O-420047 ve znění „STARBUCK HAND CRAFTED COLLECTION“ pro část výrobků po námitkách.

Městský soud v odůvodnění uvedl, že žaloba byla podána opožděně. Jak vyplynulo ze správního spisu i z vyjádření žalovaného k žalobě, bylo napadené rozhodnutí žalobci oznámeno doručením do vlastních rukou dne 23. 1. 2007, dvouměsíční lhůta pro podání žaloby tak uplynula dnem 23. 3. 2007. Jelikož žalobce podal žalobu u soudu osobně dne 26. 3. 2007 ve 14.30 hod., resp. faxem téhož dne v 17.06 hod., je zjevné, že tak učinil až po uplynutí zákonné lhůty.

Proti odmítavému usnesení krajského soudu podal žalobce (dále též stěžovatel) včas kasační stížnost. Uvedl, že žalobou napadené rozhodnutí mu bylo doručeno až dne 25. 1. 2007 a žaloba tak byla podána včas. Poukázal zejména na způsob doručování písemností žalovaného zástupci žalobce, jehož pověření zaměstnanci veškeré písemnosti každodenně osobně přejímají na podatelně žalovaného. Ze soupisky písemností převzatých dne 23. 1. 2007 plyne, že předmětné rozhodnutí tohoto dne doručeno nebylo. Jak žalobce zjistil, převzal rozhodnutí omylem zaměstnanec kanceláře R., Ro., G., což žalovaný nyní potvrdil přípisem ze dne 28. 1. 2008. Po zjištění omylu byla zásilka s napadeným rozhodnutím vrácena žalovanému, jenž ji následně dne 25. 1. 2007 předal zaměstnanci žalobcova zástupce, o čemž svědčí též soupiska písemností převzatých dne 25. 1. 2007. Žalovaný pak při vyznačení právní moci omylem vycházel z prvního nesprávného předání zásilky zaměstnanci kanceláře R., Ro., G. V doplnění kasační stížnosti ze dne 11. 2. 2008 žalobce předložil sdělení žalovaného ze dne 5. 2. 2008, potvrzující nabytí právní moci napadeného rozhodnutí dnem 25. 1. 2007. Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby Nejvyšší správní soud usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti konstatoval, že prověřil způsob doručení napadeného rozhodnutí a shledal, že bylo skutečně doručeno až dne 25. 1. 2007. Dále podrobně, a zcela ve shodě s tvrzením žalobce, popsal průběh doručování předmětné zásilky. Dodal, že oprava ve spise byla provedena dne 20. 3. 2008, do databáze SyPP bylo správné datum doručení k dotazu žalobce zaznamenáno dne 28. 1. 2008. Stejně jako žalobce i žalovaný navrhl zrušení předmětného usnesení a vrácení věci městskému soudu k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je důvodná.

Podle § 72 odst. 1 věty první s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Nejvyšší správní soud, vycházeje též ze shodných tvrzení účastníků řízení, zjistil ze správního spisu, že v daném případě došlo při doručování rozhodnutí k pochybení žalovaného, spočívajícím v předání zásilky obsahující tuto písemnost dne 23. 1. 2007 nesprávné osobě. Následně bylo dne 25. 1. 2007 rozhodnutí vydáno osobě oprávněné - zaměstnanci žalobcova zástupce, jako doklad o doručení písemnosti však byla ve správním spise ponechána původní dodejka ze dne 23. 1. 2007. Skutečnost, že k doručení správního rozhodnutí došlo dne 25. 1. 2007, byla ve správním spise vyznačena až ode dne 20. 3. 2008, kdy došlo ke stornování původní dodejky ze dne 23. 1. 2007, dne 25. 3. 2008 pak byla do spisu doplněna dodejka ze dne 25. 1. 2007.

Žalobce již v žalobě uváděl, že napadené rozhodnutí mu bylo doručeno dne 25. 1. 2007, obsahem této náležitosti žaloby se však městský soud blíže nezabýval. K tomu je ale nutno podotknout, že v době rozhodování městského soudu svědčily pro závěr o doručení rozhodnutí žalobci dne 23. 1. 2007, a tedy pro závěr o opožděnosti žaloby, jak skutečnosti vyplývající tehdy ze správního spisu (zejména vyplněná dodejka), tak tvrzení žalovaného, obsažené v jeho vyjádření k žalobě ze dne 19. 9. 2007.

Lze uzavřít, že předmětné rozhodnutí správního orgánu bylo žalobci (jeho zástupci) doručeno dne 25. 1. 2007. Lhůta pro podání žaloby tedy žalobci v souladu s § 40 odst. 2, 3 s. ř. s. uplynula dnem 26. 3. 2007 (pondělí). Protože téhož dne žalobce žalobu podal osobně u městského soudu, je zjevné, že lhůta byla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována a žaloba byla podána včas. Závěr městského soudu o opožděnosti předmětné žaloby tak byl nesprávný.

Kasační stížnost byla shledána důvodnou, Nejvyšší správní soud proto napadené usnesení městského soudu dle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm, vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.), rozhodne též o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru