Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 42/2007Usnesení NSS ze dne 08.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

1 As 42/2007 - 143

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně Ak. mal. V. S., proti žalovanému Ministerstvu zemědělství – Ústřednímu pozemkovému úřadu, se sídlem Praha 1, Těšnov 17, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 5. 2005, č. j. 14847/2005/H-17170, v řízení o návrhu žalobkyně na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2007, č. j. 1 As 32/2007 - 122,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o návrhu.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 5. 6. 2007 se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku Městského soud v Praze ze dne 25. 4. 2007, č. j. 7 Ca 233/2005 - 60, kterým soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 5. 2005, č. j. 14847/2005/H-17170.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 9. 2007, č. j. 1 As 32/2007 - 122, uvedenou kasační stížnost odmítl pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Usnesení nabylo právní moci dne 4. 10. 2007.

Podáním ze dne 18. 10. 2007 (podaným téhož dne u Nejvyššího správního soudu a dne 22. 10. 2007 doručeným i Městskému soudu v Praze) žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší správní soud své usnesení ze dne 12. 9. 2007, č. j. 1 As 32/2007 - 122, zrušil a pokračoval v řízení o předmětné kasační stížnosti žalobkyně. Uvedla, že její zmocněnkyně JUDr. A. B., jíž byl doručován rozsudek městského soudu, se na adrese B., M. 23, kam jí bylo doručováno, ve dnech 10. 5. – 28. 5. 2007 nezdržovala, neboť z důvodu péče o svou nemocnou matku v té době pobývala na adrese B., H. 4. Tuto skutečnost pak doložila prohlášením sestry zmocněnkyně Y. S. ze dne 11. 10. 2007. Vzhledem k tomu, že syn zmocněnkyně pracuje v Praze, nebylo v bytě na doručovací adrese osoby, která by mohla zmocněnkyni informovat o uložení zásilky. Ta si pak prvního dne po návratu (29. 5. 2007) rozsudek převzala a tento den je tak dnem doručení a nikoliv datum stanovené fikcí. Kasační stížnost tedy byla podána včas.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že návrh je nepřípustný.

Podle § 55 odst. 2 s. ř. s. je soud vázán usnesením, jakmile je vyhlásil, a nevyhlašuje-li se, doručením. Soud však není vázán usnesením, jímž se toliko upravuje vedení řízení.

V daném případě se nejednalo o rozhodnutí o vedení řízení, naopak předmětným usnesením bylo řízení o kasační stížnosti žalobkyně skončeno. Od jeho doručení účastníkům dne 4. 10. 2007 byl soud tímto usnesením vázán.

Ve správním soudnictví je zrušení, změna či nahrazení soudního rozhodnutí možné pouze za použití opravných prostředků. Soudní řád správní zakotvuje ve své části třetí hlavě třetí dva opravné prostředky, a to kasační stížnost a obnovu řízení. Ani jeden z těchto opravných prostředků však není aplikovatelný v předmětné věci.

Totiž, kasační stížnost je podle § 102 s. ř. s. opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví; s použitím logického argumentu a contrario tak nutno dovodit, že proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (o kasační stížnosti) nelze kasační stížnost podat.

Podle § 114 odst. 2 s. ř. s. je pak nepřípustný návrh na obnovu řízení proti rozhodnutí o kasační stížnosti.

Jiné opravné prostředky soudní řád správní nezná; z tohoto důvodu se soud ani nezabýval otázkou, kterým z těchto prostředků je návrh žalobkyně dle obsahu.

Cestou správního soudnictví je předmětné rozhodnutí již nezměnitelné, ostatně žalobkyně soudu avizovala i podání ústavní stížnosti.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že návrh je nepřípustný a proto ho odmítl dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2007

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru