Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 41/2008 - 54Usnesení NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 As 41/2008 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: N. D. N., zastoupený Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, proti žalované Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem Olšanská 2, 130 51 Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 8. 2006, č. j. SCPP-2222/C-214-2006, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2007, č. j. 11 Ca 291/2006 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 7. 8. 2006 zamítla žalovaná odvolání žalobce a paní I. T. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zvláštní pobytové povolení - povolení k trvalému pobytu na území České republiky, vydanému Policií České republiky, Oblastním ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie Brno.

Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce a paní I. T. žalobou k Městskému soudu v Praze, který svým rozsudkem ze dne 16. 10. 2007 zamítl žalobu žalobce a odmítl žalobu paní I. T. Včas podanou kasační stížností se žalobce následně domáhal zrušení předmětného rozsudku městského soudu.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro neodstranění vad podání.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 věta první s. ř. s.).

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Podání žalobce označené jako kasační stížnost obsahovalo pouze konstatování, že kasační stížnost bude blíže zdůvodněna ve lhůtě 14 dnů poté, kdy žalobce předloží svému zástupci písemnosti důležité pro zdůvodnění kasační stížnosti, a dále návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, neboť výkon rozhodnutí žalované by znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přičemž přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Kasační stížnost tak neobsahovala konkrétní právní argumentaci a vylíčení skutkových okolností, v nichž žalobce spatřuje nezákonnost rozhodnutí městského soudu, resp. vady řízení o žalobě, a rovněž neuváděla petit (co žalobce navrhuje), jakož i datum, kdy byl napadený rozsudek městského soudu žalobci doručen. Městský soud v Praze proto v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. usnesením vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil výše specifikované náležitosti kasační stížnosti; současně žalobce poučil, že pokud kasační stížnost ve stanovené lhůtě nedoplní, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Předmětné usnesení městského soudu bylo zástupci žalobce doručeno dne 22. 1. 2008; žalobce však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil a ani nepožádal o prodloužení lhůty k doplnění ve smyslu § 106 odst. 3 poslední věta s. ř. s. Jelikož zmíněný nedostatek kasační stížnosti, pro nějž nelze v řízení pokračovat, nebyl přes výzvu soudu odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádostí o přiznání odkladného účinku se Nejvyšší správní soud s ohledem na výsledek věci nezabýval.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru