Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 394/2019 - 16Usnesení NSS ze dne 09.01.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský úřad Neratovice
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

1 As 394/2019 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: J. Š., zastoupeného Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Městský úřad Neratovice, se sídlem Kojetická 1028, Neratovice, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2019, č. j. 55 A 54/2019 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vracízaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč; tato částka bude žalobci vyplacena do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného při vyřizování jeho žádosti o poskytnutí informací ohledně smluvní dokumentace k silničním rychloměrům provozovaným žalovaným.

[2] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) neodůvodněnou kasační stížnost. Usnesením ze dne 3. 12. 2019, č. j. 1 As 394/2019 - 12, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně jej poučil o důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. Usnesení bylo stěžovateli, resp. jeho zástupci, doručeno dne 5. 12. 2019.

[3] Lhůta pro doplnění kasační stížnosti marně uplynula v pondělí dne 6. 1. 2020 [poslední den lhůty 5. 1. 2019 připadl na neděli, posledním dnem lhůty je proto podle § 40 odst. 2 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nejblíže následující pracovní den]. Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil. V řízení nebylo možno pro tento nedostatek pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti bez jednání Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku podle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru