Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 39/2021 - 10Usnesení NSS ze dne 25.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

1 As 39/2021 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: Ing. J. R., proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 11. 2020, č. j. OÚPSŘ 223/2020 OSŘ KULK 80968/2020 OSŘ, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Obec Janov nad Nisou, se sídlem Janov Nad Nisou 520, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 27. 1. 2021, č. j. 64 A 1/2021 - 106,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně se žalobou ze dne 13. 1. 2021 domáhala přezkumu rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání o žádosti žalobkyně o vydání územního rozhodnutí ke stavbě „Farmy Helmloch“. V žalobě se žalobkyně (jako navrhovatelka) domáhala i incidenčního přezkumu části územního plánu osoby zúčastněné na řízení (jako odpůrce).

[2] Krajský soud rozhodoval dvěma usneseními vydanými téhož dne. Usnesením uvedeným v záhlaví tohoto rozhodnutí vyloučil žalobu směřující proti rozhodnutí žalovaného k samostatnému projednání a rozhodnutí. Dalším usnesením z téhož dne, č. j. 64 A 1/2021-108, návrh na zrušení opatření obecné povahy – části Územního plánu obce Janov nad Nisou schváleného zastupitelstvem této obce dne 19. 9. 2018, odmítl.

[3] Proti oběma usnesením krajského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost. Předmětem této věci je kasační stížnost proti prvnímu usnesení, jímž došlo k vyloučení části žaloby ze společného řízení. Kasační stížnost proti usnesení o odmítnutí návrhu je vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 1 As 40/2021 a bude o ní rozhodnuto samostatně.

[4] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda v daném případě došlo ke splnění podmínek řízení o kasační stížnosti.

[5] Dospěl však k závěru, že kasační stížnost je dle § 104 odst. 3 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), nepřípustná, neboť usnesením (rozhodnutím) krajského soudu se pouze upravuje řízení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2004, č. j. 2 Afs 3/2003 – 46). Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona soud odmítne návrh (kasační stížnost), je-li podle s. ř. s. nepřípustný. Soud proto rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti pro její nepřípustnost.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. března 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru