Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 366/2020 - 41Usnesení NSS ze dne 11.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

1 As 366/2020 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové, soudkyně Mgr. Sylvy Šiškeové a soudce JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: R. S., zastoupeného JUDr. Matějem Šedivým, advokátem se sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 2020, č. j. OAM-1118/ZA-ZA12-VL13-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2020, č. j. 19 Az 14/2020-20,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se v řízení před Městským soudem v Praze (dále jen „městský soud“) domáhá zrušení rozhodnutí, jímž mu žalovaný neudělil mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Městský soud v záhlaví označeným usnesením zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce.

[2] Proti usnesení městského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, v níž požádal o ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 12. 2020, č. j. 1 As 366/2020-22, tuto žádost stěžovatele zamítl.

[3] Dne 23. 12. 2020 byla Nejvyššímu správnímu soudu doložena plná moc, kterou stěžovatel udělil advokátovi JUDr. Matěji Šedivému k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zástupce stěžovatele současně požádal Nejvyšší správní soud o zaslání napadeného rozhodnutí. Usnesením ze dne 4. 1. 2021, č. j. 1 As 366/2020-28, kasační soud vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Zástupci stěžovatele spolu s touto výzvou zaslal usnesení městského soudu a rozhodnutí žalovaného.

[4] Stěžovatel doplnil kasační stížnost prostřednictvím svého zástupce dne 6. 2. 2021. Kasační námitky však ani náznakem nesměřují proti usnesení městského soudu o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce. Naopak působí, jako by mířily proti rozsudku ve věci samé (který však dosud nebyl vydán).

[5] Podstatou kasačního přezkumu je přezkum rozhodnutí krajského soudu pouze v rozsahu námitek, které stěžovatel uvede [s výjimkami uvedenými v § 109 odst. 3 a 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Stěžovatel tedy musí zásadně reagovat na argumentaci krajského soudu a popsat, z jakých důvodů jsou závěry soudu nesprávné.

[6] Nesměřují-li kasační důvody proti závěrům krajského soudu, opírá se kasační stížnost jen o „jiné důvody“ než důvody uvedené v § 103 s. ř. s. Taková kasační stížnost je podle § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2009, čj. 7 Afs 106/2009-77, č. 2103/2010 Sb. NSS, ze dne 15. 9. 2009, č. j. 6 Ads 113/2009-43, nebo ze dne 14. 6. 2016, č. j. 1 As 271/2015-36).

[7] Stěžovatel v kasační stížnosti ani náznakem nebrojí proti závěrům městského soudu obsaženým v napadeném usnesení. Nejvyšší správní soud proto nemohl kasační stížnost věcně projednat a odmítl ji jako nepřípustnou podle § 104 odst. 4 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení při odmítnutí kasační stížnosti vychází z § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. února 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru