Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 351/2017 - 24Usnesení NSS ze dne 08.11.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihočeského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 351/2017 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: J. K., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2017, č. j. KUJCK 7159/2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 9. 2017, č. j. 54 A 2/2017 – 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč, který mu bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 5. 10. 2017 doručena kasační stížnost žalobce, jíž brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Podáním ze dne 2. 11. 2017 vzal žalobce tuto kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.), ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Podle § 10 odst. 3 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích „soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“ Podle odst. 5 téhož ustanovení „v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.“

Vzhledem k tomu, že stěžovatel zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, a řízení bylo pro zpětvzetí kasační stížnosti zastaveno předtím, než bylo vydáno rozhodnutí o věci samé, rozhodl soud tak, že se stěžovateli vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, tedy ve výši 4.000 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce stěžovatele Mgr. Jaroslava Topola, advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2017

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru