Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 35/2014 - 15Usnesení NSS ze dne 16.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMagistrát města Brna
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 As 35/2014 – 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudkyň JUDr. Marie Žiškové a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce F. D., proti žalovanému Magistrátu města Brna, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. 2013, č. j. MMB/0440502/2013, sp. zn. ZU/MMB/0401493/2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 2. 2014, č. j. 62 A 6/2014 – 9,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. OŽPD/VP/980-13 Úřad městské části Brno-Bystrc uložil žalobci jako podnikající fyzické osobě podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pokutu ve výši 8.000 Kč a dále povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000 Kč. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný v záhlaví specifikovaným rozhodnutím. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného zastavil krajský soud pro nezaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 26. 2. 2014, č. j. 62 A 6/2014 – 9. Uvedené usnesení napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížností.

Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že soudní poplatek za žalobu zaplatil na účet krajského soudu dne 28. 2. 2014, tedy v době obdržení usnesení o zastavení řízení a ve lhůtě pro podání kasační stížnosti. Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadené usnesení krajského soudu.

Dříve než přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se Nejvyšší správní soud otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Jelikož tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 3. 2014, č. j. 1 As 35/2014 – 10, stěžovatele vyzval ke splnění jeho poplatkové povinnosti ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení uvedeného usnesení (soud zároveň stěžovatele vyzval, aby ve stejné lhůtě předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie).

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 2. 4. 2014, do dnešního dne však k zaplacení soudního poplatku nedošlo. Stěžovatel zároveň nepožádal o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Stejně tak soudu nesdělil žádné okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, ani nedoložil, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit, ve smyslu § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích. Soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2014

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru