Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 329/2016 - 18Usnesení NSS ze dne 05.01.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcStátní občanství

přidejte vlastní popisek

1 As 329/2016 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobců: a) Z. P., b) T. P., c) J. P., d) V. P., e) K. P. a f) A. P., zastoupených Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 22. 5. 2014, č. j. MV-28633-5/VS-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) až f) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2016, č. j. 3 A 99/2014 – 63,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 1. 2014, č. j. VS-1317/835.3/2-1999, nevyhověl žádosti žalobců a) až f) o udělení státního občanství České republiky. Ministr vnitra zamítl rozklad žalobců a) až f) rozhodnutím ze dne 22. 5. 2014, č. j. MV-28633-5/VS-2014.

[2] Žalobci a) až f) napadli rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji zamítl v záhlaví označeným rozsudkem.

[3] Žalobci a) až f) [(stěžovatelé a) až f)] brojili proti rozsudku městského soudu kasační stížností.

[4] Spolu s podáním kasační stížnosti stěžovatelé nesplnili poplatkovou povinnost stanovenou v § 4 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, Nejvyšší správní soud je proto vyzval usnesením ze dne 14. 12. 2016, č. j. 1 As 329/2016 – 10, k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 2 týdnů, a to ve výši 5.000 Kč za každého ze stěžovatelů. Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost [§ 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích]. Účastníci řízení, kteří učinili společný návrh, vystupují v řízení jako samostatní účastníci, proto každý z nich zvlášť je povinen zaplatit soudní poplatek (viz rozsudek ze dne 10. 8. 2011, č. j. 1 As 74/2011 – 251, č. 2410/2011 Sb. NSS). Současně soud poučil stěžovatele o následcích nesplnění poplatkové povinnosti i o možnosti požádat o osvobození od placení soudních poplatků podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[5] Usnesení č. j. 1 As 329/2016 – 10 bylo zástupci stěžovatelů doručeno dne 15. 12. 2016 (viz doručenka připojená k č. listu 11 soudního spisu), soudem určená lhůta pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 29. 12. 2016. Stěžovatelé a) až f) nezaplatili soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

[6] Nejvyšší správní soud proto zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2017

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru