Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 3/2011 - 87Usnesení NSS ze dne 09.02.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Ostravy
VěcObyvatelstvo - evidence, doklady

přidejte vlastní popisek

1 As 3/2011 - 87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: S. B., vystupující též pod identitou J. K., zastoupeného Mgr. V. K., proti žalovanému: Magistrát města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2009, čj. Vnitř/03765/09, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2010, čj. 22 Ca 184/2009 - 61,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ve věci zápisu do matriky a vydání rodného listu. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku.

Zmocněnci žalobce byl předmětný rozsudek doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v pátek 3. 12. 2010 (viz doručenka na č.l. 69 spisu krajského soudu). Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalobci v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula v pátek 17. 12. 2010. Kasační stížnost žalobce zaslal krajskému soudu prostřednictvím držitele poštovní licence dne 20. 12. 2010, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 77 spisu. Lhůta tak nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.). Protože kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2011

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru