Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 282/2018 - 20Usnesení NSS ze dne 10.10.2018

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízení105.cz s.r.o.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

1 As 282/2018 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyň JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: 105.cz s. r. o., se sídlem Beňovy 5, Klatovy, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, se sídlem Radobyčická 2465/12, Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 10. 2010, č. j. ZKI-O-54/330/2010, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2018, č. j. 30 A 50/2018 - 39,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (stěžovatelka) brojila kasační stížností ze dne 7. 8. 2018 proti usnesení Krajského soudu v Plzni. Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti neuhradila soudní poplatek. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 29. 8. 2018, č. j. 1 As 282/2018 - 8, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a současně ji poučil o možných následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 4. 9. 2018.

[2] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích pak platí, že „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[3] Lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula ve středu 19. 9. 2018, stěžovatelka však poplatek v této lhůtě nezaplatila. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. [4] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2018

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru