Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 25/2019 - 23Usnesení NSS ze dne 07.03.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 25/2019 – 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: L. C., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, 147 00 Praha, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2015, č. j. KUJI 68510/2015, sp. zn. OOSČ 891/2015 OOSC/298, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2018, č. j. 41 A 47/2017 – 48,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně.

[2] Vzhledem k tomu, že podaná kasační stížnost byla neúplná (blanketní), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 28. 1. 2019, č. j. 1 As 25/2019 - 10, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 30. 1. 2019.

[3] Poslední den lhůty pro doplnění kasační stížnosti připadl na čtvrtek 28. 2. 2019. Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil (doplnění bylo odesláno až v pondělí 4. 3. 2019), neodstranil tedy vady kasační stížnosti, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Nejvyšší správní soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2019

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru