Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 247/2020 - 45Rozsudek NSS ze dne 08.10.2020

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky
Prejudikatura

9 As 280/2019 - 39

9 As 429/2018 - 35


přidejte vlastní popisek

1 As 247/2020 - 45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně Mgr. Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: T. C., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2017, č. j. JMK 40631/2017, sp. zn. S-JMK 31148/2017/OD/Př, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2020, č. j. 62 A 117/2017 - 93,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2020, č. j. 62 A 117/2017 - 93, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a řízení před krajským soudem

[1] Žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy, ze dne 1. 12. 2016, č. j. OD/57286/2015, kterým úřad rozhodl o správním deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Toho se žalobce dopustil tím, že dne 8. 6. 2015 jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistil, aby při užití vozidla na pozemních komunikacích byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu. Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu.

[2] Krajský soud žalobu zamítl. Poukázal na snahu správního orgánu I. stupně kontaktovat údajného pachatele přestupku. Odkázal na závěry rozsudku NSS ze dne 4. 10. 2018, č. j. 7 As 312/2018 - 47, ze kterých vyplývá, že nevedení společného řízení bylo vyústěním procesní taktiky stěžovatele, není ovšem vadou mající bez dalšího vliv na zákonnost rozhodnutí žalovaného. Zmínil též nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/16, který neshledal objektivní odpovědnost provozovatele vozidla protiústavní. Rozhodnutí správních orgánů jsou přezkoumatelná. Je zcela zjevné, že záznam měření byl proveden automatizovaným technickým prostředkem. Policie ČR ve smyslu § 79a zákona o silničním provozu určila úsek měření, k čemuž krajský soud poukázal na dokument označený jako „Schválení úseků pro měření rychlosti MP Židlochovice“ ze dne 15. 11. 2013, č. j. KRPB-283057/ČJ-2013-060306, podle kterého úsek „Město Židlochovice, Žerotínovo nábřeží – sil. II/425 od křižovatky Náměstí Míru po konec obce ve směru Nosislav – obousměrně“ byl určen jako místo pro měření rychlosti Městskou policií Židlochovice. Informace o stacionárních radarech v Židlochovicích dle § 24b odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jsou zveřejněny na webových stránkách města. Používání šablon rozhodnutí není zákonem zakázáno, není-li jejich důsledkem nepřezkoumatelnost rozhodnutí či jiná vada mající vliv na zákonnost rozhodnutí. Právní kvalifikace ani základní ustanovení o uložení sankce nedoznaly změny, nelze tak hovořit o tom, že správní orgán I. stupně měl použít příznivější právní úpravu.

[3] Ke kasační stížnosti žalobce Nejvyšší správní soud zrušil rozsudkem ze dne 18. 2. 2020, č. j. 1 As 363/2019 – 35, rozsudek krajského soudu, neboť ten provedl dokazování stran skutečnosti, zda zřízení stálého automatizovaného technického systému bylo vhodným způsobem uveřejněno (dle § 24b odst. 2 zákona o obecní policii), mimo jednání, ačkoliv se na zjišťovanou skutečnost nehledí jako na notorietu. Ostatní kasační námitky shledal nedůvodnými.

[4] Krajský soud posléze provedl dokazování při jednání dle § 77 s. ř. s. Z něj zjistil, že informace o stacionárních radarech v obci Židlochovice jsou zveřejňovány na webových stránkách města (https://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/mestsky-urad/jak-si-vyridit-formulare/odbor-dopravy/objektivni-odpovednost-provozovatele-vozidla-mereni-

stacionarnimi-radary-mp-zidlochovice.html/); ve vztahu k nyní posuzované věci to plyne z printscreenu těchto webových stránek zřízených ke dni 3. 8. 2016. Informace o umístění stacionárního radaru na Žerotínově nábřeží v Židlochovicích pak vyplývá i ze Zpravodaje města Židlochovice, konkrétně z jeho vydání z listopadu 2013 (na str. 1 a 2 v článku Slovo starosty); tam se uvádí, že „…stejné zařízení (zařízení, které měří a zaznamenává rychle jedoucí automobily) bylo instalováno na Žerotínově nábřeží…“. Krajský soud pro výše uvedené znovu zamítl žalobu.

II. Kasační stížnost a vyjádření žalovaného

[5] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) opakovanou kasační stížnost. V ní vznáší jednu kasační námitku a jedno opakované „upozornění“.

[6] Stěžovatel uvádí, že důkaz (printscreen stránek města Židlochovice z 3. 8. 2016) není pro věc relevantní, neboť k přestupku mělo dojít 8. 6. 2015.

[7] Relevantním se nejeví ani druhý provedený důkaz (Zpravodaj města Židlochovice z listopadu 2013), neboť se jedná o lokální plátek, který není objektivně k dispozici široké veřejnosti. Nejedná se tedy o zákonem požadovaný „vhodný“ způsob uveřejnění informace o úsekovém měření. Nepostačí uveřejnění v místním periodiku, které není dostupné na internetu, ale je dostupné pouze omezenému okruhu osob.

[8] Závěrem stěžovatel upozornil soud na to, že nesouhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, jakož i osobních údajů svého právního zástupce. Nesouhlasil ani se zveřejněním rozsudku Nejvyššího správního soudu na internetových stránkách tohoto soudu.

[9] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se ztotožňuje s rozsudkem krajského soudu. Ke kasační námitce stěžovatele uvádí, že Zpravodaj města Židlochovice je dostupný na internetu a stěžovatel se tak mohl seznámit s informací o úsekovém měření.

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[10] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda v daném případě došlo ke splnění podmínek řízení o kasační stížnosti. Ověřil, že stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti (§ 102 s. ř. s.). V kasační stížnosti, kterou podal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), uplatňuje přípustné důvody a v řízení je řádně zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Soud proto posoudil kasační stížnost v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán jejím rozsahem a uplatněnými stížnostními důvody. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Kasační námitka v opakované kasační stížnosti mířila na vadu řízení před krajským soudem, pro kterou Nejvyšší správní soud v předchozím řízení rozsudek krajského soudu zrušil a zavázal jej svým právním názorem.

[11] Kasační stížnost je pro výše uvedené projednatelná, přípustná (dle § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.) a navíc důvodná.

[12] Dle § 24b zákona o obecní polici odst. 1 „[o]becní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

[13] Dle odst. 2 téhož ustanovení „[j]sou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

[14] Nejvyšší správní soud ke sporné otázce v předchozím řízení (sp. zn. 1 As 363/2019) uvedl, že „[z]ákonnou povinností stanovenou v § 24b odst. 2 zákona o obecní policii se podrobně zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 16. 12. 2019, č. j. 9 As 280/2019 – 39.

V projednávané věci krajský soud důkaz, který měl a mohl osvědčit skutečnost, že zřízení stálého automatizovaného technického systému bylo vhodným způsobem uveřejněno, prováděl mimo jednání, ačkoliv se na [tuto zjišťovanou skutečnost] nehledí jako na notorietu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2009, č. j. 1 As 30/2009 – 70). Obsah určité internetové stránky vzhledem k povaze internetu může být - a obvykle též je - proměnlivý v čase, je proto nutné jej provést v rámci ústního jednání (shodně srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 164/2006).

Krajský soud tak v soudním řízení postupoval v rozporu s § 77 odst. 1 s. ř. s., neboť dokazování neprovedl při jednání. Dokazování při jednání má svůj smysl. Účastníci řízení se mohou k důkazům vyjádřit, ať už z hlediska zákonnosti, závažnosti či pravdivosti (věrohodnosti), případně navrhnout provedení důkazů dalších. Ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. tímto postupem soud zatížil řízení vadou mající vliv na zákonnost vydaného rozsudku, neboť důkazy provedené v rozporu se zákonem představovaly ve vztahu k posouzení otázky naplnění podmínky dle § 24b odst. 2 zákona o obecní policii klíčový (jediný) skutkový podklad, o který krajský soud opřel své závěry.

[15] Krajský soud při jednání provedl dokazování dvěma listinami – otiskem obrazovky (printscreenem) webových stránek města Židlochovice a obsahem Zpravodaje města Židlochovice vydaného pro měsíc listopad 2013 (konkrétně článku „Slova starosty“).

[16] Otisk obrazovky obsahoval informace o stacionárních radarech v obci Židlochovice, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města (https://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/mestsky-urad/jak-si-vyridit-formulare/odbor-dopravy/objektivni-odpovednost-

provozovatele-vozidla-mereni-stacionarnimi-radary-mp-zidlochovice.html/) a to ke dni 3. 8. 2016, tedy po spáchání přestupku (8. 6. 2015). V této souvislosti je nutné přisvědčit stěžovateli, že informace získané provedením výše uvedeného důkazu nejsou způsobilé osvědčit naplnění povinnosti obecní policie dle § 24b odst. 2 zákona o obecní policii, neboť neprokazují, že došlo k uveřejnění informace před spácháním přestupku.

[17] Druhý provedený důkaz – obsah článku „Slova starosty“ z tištěného Zpravodaje města Židlochovice pro měsíc listopad 2013 – sice osvědčuje existenci o uveřejnění informace o zřízení stálého automatického systému, ale nikoliv (bez dalšího) vhodným způsobem. V původním rozsudku (ze dne 26. 9. 2019, č. j. 62 A 117/2017 – 46) krajský soud uvedl, že „informace o stacionárních radarech v obci Židlochovice jsou zveřejněny na webových stránkách města.“ Své dokazování stran obsahu Zpravodaje města Židlochovice však krajský soud provedl toliko ve vztahu k tištěnému periodiku, nikoliv k obsahu webových (internetových) stránek obce Židlochovice. „Vhodný způsob“ uveřejnění ovšem musí zejména dostát požadavku na to, aby před spácháním přestupku mohl být pachatel objektivně obeznámen s informací o úsekovém měření, resp. s tím, že na určitém úseku jsou zřízeny stálé automatické technické systémy. To v projednávané věci z dokazování nelze zjistit.

[18] Žalovaný sice ve svém vyjádření uvádí, že Zpravodaj města Židlochovice je dostupný i na webových stránkách města (na internetu), tato skutečnost však nebyla předmětem dokazování a navíc není z ní ani zřejmé, odkdy je Zpravodaj města Židlochovice (pro měsíc listopad 2013) dostupný na webových stránkách, tedy zda se stěžovatel s informací o zřízení stálých automatických technických systémů mohl objektivně seznámit před spácháním přestupku.

[19] Krajský soud tedy pochybil, pokud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že v projednávané věci byla informace o zřízení stálých automatických technických systémů uveřejněna vhodným způsobem dle § 24b odst. 2 zákona o obecní policii.

[20] Soud se polemikou stěžovatele vznesenou závěrem jeho kasační stížnosti již opakovaně zabýval, proto ve stručnosti odkazuje na svá předchozí rozhodnutí (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2019, č. j. 9 As 429/2018 – 35, usnesení ze dne 25. 5. 2017, Nao 175/2017 – 161, či rozsudek ze dne 23. 10. 2019, č. j. 6 As 106/2019 – 33, a v něm uváděná judikatura). Znovu se opakuje, že nejde o kasační námitku.

IV. Závěr a náklady řízení

[21] Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první, část věty před středníkem s. ř. s.). Krajský soud v následujícím řízení v souladu se shora uvedenými závěry ke vhodnému způsobu uveřejnění informace dle § 24b odst. 2 zákona o obecní policii a znovu o věci rozhodne.

[22] Krajský soud posléze rozhodne také o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení:Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru