Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 245/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 20.08.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníCOPYTECH s.r.o.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

přidejte vlastní popisek

1 As 245/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: COPYTECH s. r. o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2017, č. j. KUKHK-36638/DS/2017/Er, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 6. 2020, č. j. 51 A 1/2018 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.

[2] Vzhledem k tomu, že podaná kasační stížnost nebyla odůvodněna, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 13. 7. 2020, č. j. 1 As 245/2020 - 12, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 7. 2020.

[3] Lhůta pro doplnění kasační stížnosti marně uplynula dne 13. 8. 2020 (§ 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního; dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Nejvyšší správní soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2020

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru