Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 241/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 13.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníObec Pětihosty
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

1 As 241/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: L. Ch., zastoupen Mgr. Zbyňkem Kašpárkem LL.M., advokátem se sídlem Pod Štěpem 5, Praha 15, proti odpůrci: obec Pětihosty, se sídlem Pětihosty 41, Pětihosty, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – Územního plánu obce Pětihosty, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Pětihosty ze dne 26. 3. 2017, č. 58, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2020, č. j. 43 A 15/2019 – 38,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností navrhovatel (stěžovatel) napadl v záhlaví označený rozsudek, kterým krajský soud zamítl jeho návrh na zrušení části opatření obecné povahy – Územního plánu obce Pětihosty, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Pětihosty ze dne 26. 3. 2017, č. 58.

[2] Usnesením ze dne 7. 7. 2020, č. j. 1 As 241/2020 - 10, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Zároveň soud stěžovatele poučil o následcích nesplnění poplatkové povinnosti.

[3] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích pak platí, že [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Citované usnesení bylo stěžovateli, resp. jeho zástupci, doručeno dne 8. 7. 2020. Patnáctidenní lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula ve čtvrtek 23. 7. 2020. Stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru