Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 158/2014 - 28Usnesení NSS ze dne 05.11.2014

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

1 As 158/2014 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: B. V., zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Cinkem, advokátem AK Cink a partneři s. r. o., se sídlem Sady 5. května 36, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2013, č. j. DSH/16890/13, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 8. 2014, č. j. 17 A 61/2013 – 50,

takto:

I. Kasační stížnosti se nepřiznává odkladný účinek.

II. Žalobci se ukládá zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1.000 za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

III. Žalobci se ukládá zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 5.000 za kasační stížnost.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 19. 8. 2014, č. j. 17 A 61/2013 – 50, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce (dále též „stěžovatele“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2013, č. j. DSH/16890/13. Tím bylo zamítnuto odvolání a potvrzení rozhodnutí Městského úřadu Kralovice, odboru dopravy, ze dne 2. 9. 2013, č. j. OD/16838/13KUH, kterým byl stěžovatel uznán vinným z přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Byla mu uložena pokuta ve výši 25.000 Kč, zákaz řízení všech motorových vozidel na 12 měsíců a povinnost nahradit náklady přestupkového řízení 1.000 Kč. Rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci 29. 10. 2013.

[2] V kasační stížnosti stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 73 odst. 2 a § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Uvedl, že byl v předchozím řízení podstatně zkrácen na svých právech a je mu tak působena závažná újma. Přiznání odkladného účinku by podle stěžovatele nebylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem, neboť tím, že bude přiznán odkladný účinek kasační stížnosti, nebude ohrožen výkon uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců, a to z toho důvodu, že důležitým veřejným zájmem v tomto případě je vykonání sankce, která by byla případně i přes přiznání odkladného účinku kasační stížnosti stejně vykonána.

[3] Žalovaný ve svém vyjádření k návrhu na odkladný účinek kasační stížnosti zdůraznil skutečnost, že rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci 29. 10. 2013. Stěžovatel nepožádal správní orgán o odklad výkonu rozhodnutí dle § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Jeho návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí žalovaného byl poté krajským soudem usnesením ze dne 16. 1. 2014, č. j. 17 A 61/2013 – 20, zamítnut. S ohledem na dobu, kdy bude o návrhu stěžovatele Nejvyšším správním soudem rozhodováno, považuje žalovaný přiznání odkladného účinku za zbytečné.

II. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[4] Podle § 107 s. ř. s. nemá kasační stížnost odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat, ustanovení § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. se užijí přiměřeně.

[5] Možnost přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s. podmíněna kumulativním naplněním dvou objektivních podmínek: 1) výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by znamenaly pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a 2) přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

[6] Břemeno tvrzení i břemeno důkazní ohledně prokázání splnění první z podmínek pro přiznání odkladného účinku nese v dané věci stěžovatel. Hrozbu nepoměrně větší újmy musí stěžovatel jednak dostatečně určitě tvrdit a rovněž náležitě doložit. Nejvyšší správní soud poukazuje na dispoziční zásadu ovládající celé řízení o kasační stížnosti. Kasační soud není povolán k tomu, aby za stěžovatele vlastní vyhledávací činností zjišťoval či dokazoval důvody pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proto musí být dostatečně individualizovaná a podepřená konkrétními důkazy (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2012, č. j. 8 As 65/2011 - 74).

[7] Výše shrnutá tvrzení stěžovatele podmínky ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. nesplňují. Stěžovatel totiž netvrdí, v čem konkrétně by spočívala závažná újma, kterou způsobí výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí krajského soudu v případě nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tvrzená újma, způsobená namítaným zkrácením stěžovatele na jeho právech v předchozím řízení, není újmou, jíž by bylo možno čelit přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti.

[8] Ze spisu Krajského soudu v Plzni v projednávané věci je soudu známo, že stěžovatel odůvodnil svou žádost o přiznání odkladného účinku žalobě újmou, která by mu vzhledem k jeho podnikatelské činnosti hrozila v důsledku výkonu uložené sankce zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců. Ani v případě, že by soud přihlédl k tomuto tvrzení stěžovatele v předchozím řízení, není dán důvod pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Rozhodnutí, kterým byla tato sankce uložena, nabylo právní moci dne 29. 10. 2013. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nepožádal správní orgán o odklad výkonu rozhodnutí, byla sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců, vykonána dne 29. 10. 2014. Výkon této sankce proto nadále nepředstavuje újmu, které by bylo možno čelit odkladným účinkem kasační stížnosti.

[9] Nejvyšší správní soud proto došel k závěru, že právní následky rozhodnutí krajského soudu stěžovateli nezpůsobily nepoměrně větší újmu, než jaká by přiznáním odkladného účinku mohla vzniknout jiným osobám, jak vyžaduje ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s.

[10] Nebyla proto splněna hned první podmínka pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve smyslu § 73 s. ř. s., ve spojení s § 107 s. ř. s.

[11] Výrok č. II. usnesení vychází z toho, že povinnost zaplatit soudní poplatek za podání návrhu na přiznání odkladného účinku vzniká dnem právní moci rozhodnutí, jímž bylo o návrhu rozhodnuto a v němž byla navrhovateli uložena povinnost soudní poplatek zaplatit, podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, aplikovaného per analogiam (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 2. 2012, č. j. 1 As 27/2012 – 32). Stěžovateli bylo proto do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí uloženo zaplatit soudní poplatek za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1.000 Kč. Poplatek je možno zaplatit na účet Nejvyššího správního soudu č. 3703-46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno, variabilní symbol pro identifikaci platby je 1010415814.

[12] Výrok č. III usnesení vychází ze skutečnosti, že podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním samotné kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele ke splnění zmíněné poplatkové povinnosti, a to ve stejné lhůtě, tj. do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Soudní poplatek lze zaplatit vylepením kolků na přiloženém tiskopisu nebo bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedeným u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby je: 1010415814.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastaví [§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla stěžovateli vzniknout újma, a stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit.

Má-li stěžovatel za to, že jsou u něj splněny podmínky pro částečné či plné osvobození od soudních poplatků, může ve lhůtě stanovené pro zaplacení poplatku požádat soud o osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).

V případě placení kolkovými známkami nalepte vždy oba jejich díly na tiskopis na vyznačeném místě. Tiskopis podepište a vraťte jej označenému soudu. Kolkové známky neznehodnocujte.

V Brně dne 5. listopadu 2014

JUDr. Josef Baxa v. r.
předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru