Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 146/2012 - 32Usnesení NSS ze dne 15.10.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 As 146/2012 - 54

U SN ESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Y. Y., zastoupen JUDr. Beátou Kolcunovou, advokátkou se sídlem Václavské nám. 64, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2008, čj. CPR-11970-1/ČJ-2008-9CPR-C218, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2012, čj. 7 Ca 22/2009-61,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5.000 Kč z účtu Nejvyššího správního soudu; poplatek bude vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Městský soud usnesením označeným v záhlaví zamítl žalobu žalobce, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto usnesení. Uvedeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Policie České republiky o zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu na území ČR.

[2] Usnesení městského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) blanketní kasační stížností. Z tohoto důvodu ho Nejvyšší správní soud vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce usnesením ze dne 15. 10. 2012, čj. 1 As 146/2012 – 32; současně ho poučil o následcích nevyhovění této výzvy ve stanovené lhůtě. Usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 23. 10. 2012.

[3] Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[4] Lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Lhůta tedy uplynula v pátek 23. 11. 2012. Z podacího razítka založeného ve spise na č. l. 41 však vyplývá, že podání doručené zdejšímu soudu dne 26. 11. 2012, kterým byla kasační stížnost doplněna, bylo prostřednictvím zástupkyně stěžovatele předáno k poštovní přepravě dne 24. 11. 2012, tj. až po marném uplynutí stanovené lhůty. Zástupkyně stěžovatele přitom nepožádala v průběhu stanovené jednoměsíční lhůty o její prodloužení z vážných důvodů (§ 106 odst. 3 s. ř. s.).

[5] Z uvedených důvodů se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat doplněním kasační stížnosti a uzavřel, že kasační stížnost zůstala v zákonné lhůtě nedoplněna, tj. nesplňuje základní náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 s. ř. s. Pro tento nedostatek nelze v řízení o ní pokračovat. Proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3, in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Podle § 10a odst. 1 téhož zákona tak učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla odmítnuta před prvním jednáním, soud rozhodl, že se stěžovateli vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. K tomu byla stanovena lhůta 30 dnů. Nyní bude na stěžovateli, aby Nejvyššímu správnímu soudu sdělil číslo účtu, na který mu má být soudní poplatek vrácen.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2012

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru