Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 13/2012 - 12Usnesení NSS ze dne 08.02.2012

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
VěcOstatní
Prejudikatura

3 Ans 13/2010 - 109


přidejte vlastní popisek

1 As 13/2012 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce P. Č., proti žalované Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, o podání žalobce ze dne 5. 8. 2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 8. 2011, č. j. 10 Na 962/2011 - 2,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podáním ze dne 5. 8. 2011 se žalobce u Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhal, aby soud uložil žalované neprodleně vydat žalobci informace požadované v žádosti ze dne 23. 11. 2010 a ze dne 7. 1. 2011. Krajský soud usnesením ze dne 15. 8. 2011, č. j. 10 Na 962/2011 - 2, žalobce vyzval k odstranění vad podání ve lhůtě 10 dnů od doručení předmětného usnesení. Současně ho upozornil, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud návrh v souladu s § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), odmítne. Následně krajský soud usnesením ze dne 21. 9. 2011, č. j. 10 Na 962/2011 - 7, podání žalobce ze dne 5. 8. 2011 odmítl.

[2] Kasační stížností doručenou krajskému soudu dne 20. 10. 2011 brojil žalobce (dále též „stěžovatel“) proti usnesením krajského soudu ze dne 15. 8. 2011, č. j. 10 Na 962/2011 - 2, a ze dne 21. 9. 2011, č. j. 10 Na 962/2011 - 7; řízení o těchto kasačních stížnostech jsou u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 1 As 13/2012, resp. sp. zn. 1 As 14/2012. Ve vztahu k usnesení krajského soudu ze dne 15. 8. 2011, jímž byl stěžovatel vyzván k doplnění, resp. odstranění vad podání, uvedl, že je nezákonné. Stěžovatel zdůraznil, že jeho podání ze dne 5. 8. 2011 nebylo stiženo vadou neprojednatelnosti. Obsahovalo petit, vylíčení rozhodných skutečností a označení důkazů. Touto nezákonnou výzvou, která nemůže vyvolat jakékoliv procesní účinky, se podle stěžovatele soud pokusil ovlivnit právní názor stěžovatele bez vydání rozhodnutí.

[3] Podání ze dne 5. 8. 2011 bylo míněno jako žaloba proti nečinnosti žalované, k níž stěžovatel podle soudního řádu správního není povinen připojit listinné důkazy. Stěžovatel navíc soudem nebyl poučen, že některé listinné důkazy je povinen předložit soudu ještě před vyjádřením odpůrce ve věci. Dále stěžovatel uvedl výtky proti usnesení krajského soudu ze dne 21. 9. 2011, kterým bylo odmítnuto jeho podání. Konstatoval rovněž, že mu byl odňat zákonný soudce; do rejstříku Na by měla být zapisována pouze nejasná podání, nikoliv každé podání konkrétní osoby. Podle stěžovatele jsou výroky krajského soudu příliš osobní, což by mohlo svědčit o negativním poměru ke stěžovateli.

[4] Z uvedených důvodů stěžovatel navrhl zrušení obou usnesení krajského soudu ze dne 15. 8. 2011 a ze dne 21. 9. 2011, přikázání věci jinému krajskému soudu, přiznání nákladů řízení a podání podnětu k zahájení kárného řízení s příslušnými osobami krajského soudu.

[5] Vyjádření žalované v posuzované věci nebylo vyžádáno, neboť se jedná o věc týkající se osobně a výlučně stěžovatele.

[6] Nejvyšší správní soud, aniž by odstraňoval vady kasační stížnosti postupem podle § 109 odst. 1 s. ř. s., nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro nepřípustnost.

[7] Podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí soudu, jímž se pouze upravuje vedení řízení.

[8] Z § 37 odst. 5 s. ř. s. vyplývá, že předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[9] Není pochyb o tom, že postup soudu, který usnesením vyzývá podatele k odstranění vad podání, představuje rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Takovými rozhodnutími jsou v zásadě usnesení vydávaná v průběhu řízení, nemající vliv na rozhodnutí ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2010, č. j. 3 Ans 13/2010 - 109, www.nssoud.cz). Proti rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení, je však kasační stížnost nepřípustná [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.], neboť soud ani takovýmto usnesením není podle zákona vázán (§ 55 odst. 2 s. ř. s.). Ostatně s touto skutečností byl stěžovatel obeznámen, neboť krajský soud v předmětné výzvě k opravě vady podání stěžovatele správně poučil, že proti předmětnému usnesení není opravný prostředek přípustný.

[10] Usnesení, kterým je podatel podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzýván k opravě, resp. k odstranění vad podání, směřuje ke zhojení nedostatků podání tak, aby mohl soud v řízení dále pokračovat a vydat ve věci meritorní rozhodnutí. Není-li výzvě podatelem vyhověno a současně není-li možné pro vytýkané nedostatky v řízení pokračovat, soud podání odmítne. Proti konečnému rozhodnutí ve věci (např. proti usnesení o odmítnutí podání) lze v případě nesouhlasu se závěry krajského soudu brojit kasační stížností, v níž lze nepochybně napadat i nepřiměřenost postupu krajského soudu při vydání výzvy podle § 37 odst. 5 s. ř. s. a namítat, že původní podání obsahovalo všechny zákonné náležitosti a nebyl dán důvod pro vyzývání podatele k odstranění vad tohoto podání (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 22/2010 - 56, www.nssoud.cz).

[11] Z uvedených důvodů má Nejvyšší správní soud za to, že kasační přezkum samotné výzvy k odstranění vad podání (§ 37 odst. 5 s. ř. s.) by postrádal jakéhokoliv opodstatnění, neboť touto výzvou soud není vázán a nadto nevyhovění dané výzvě nemusí mít automaticky za následek odmítnutí samotného podání. V případě, že podatel ani přes výzvu soudu nedostatky podání neodstraní, je na soudu, aby uvážil, zda v řízení lze i bez vyžadovaného doplnění či opravy podání dále pokračovat. Odnětí možnosti brojit proti usnesení podle § 37 odst. 5 s. ř. s. kasační stížností tak účastníka řízení v jeho právech nikterak nezkracuje.

[12] Lze uzavřít, že výzva k opravě, resp. k odstranění vad podání vydaná podle § 37 odst. 5 s. ř. s. je rozhodnutím, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Kasační stížnost směřující proti této výzvě je ve smyslu § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. nepřípustná. Nejvyšší správní soud proto s ohledem na výše uvedené závěry kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

[13] K tomuto postupu Nejvyšší správní soud přistoupil, přestože nebyl zaplacen soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti a stěžovatel v řízení o ní nebyl zastoupen advokátem. Vzhledem ke zřejmé nepřípustnosti kasační stížnosti by totiž jakýkoliv jiný postup byl zcela bezúčelný, formalistický, v příkrém rozporu se zásadou procesní ekonomie a nemohl by vést k ochraně práv stěžovatele (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2008, č. j. 8 As 16/2008 - 244, nebo usnesení ze dne 24. 10. 2011, č. j. 8 Afs 54/2011 - 39, obě rozhodnutí dostupná na www.nssoud.cz; přiměřeně např. i usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 631/05 ze dne 8. 3. 2006, http://nalus.usoud.cz). Napadená výzva k odstranění vad podání bude učiněna předmětem přezkumu v řízení o další kasační stížnosti stěžovatele směřující proti usnesení krajského soudu ze dne 21. 9. 2011 (vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 1 As 14/2012), jímž bylo podání stěžovatele odmítnuto. V rámci zmiňované kasační stížnosti bude zdejší soud ke kasační námitce stěžovatele hodnotit rovněž zákonnost postupu krajského soudu před vydáním konečného rozhodnutí ve věci, tj. mimo jiné i skutečnost, zda výzva k odstranění vad podání ze dne 15. 8. 2011 nebyla nepřiměřená.

[14] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2012

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru