Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 As 128/2013 - 20Usnesení NSS ze dne 19.02.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

1 As 128/2013 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2013, č. j. 416, 416-417/13, o návrhu na osvobození od soudních poplatků, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2013, č. j. 3 A 75/2013 - 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou ze dne 10. 4. 2013 domáhal u Krajského soudu v Brně přezkumu v záhlaví specifikovaného rozhodnutí žalovaného. Krajský soud usnesením ze dne 30. 4. 2013, č. j. 30 A 47/2013 – 8, postoupil věc Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

[2] Městský soud následně usnesením ze dne 15. 7. 2013, č. j. 3A 75/2013 – 16, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku. Tuto povinnost však žalobce nesplnil a městský soud tak v záhlaví specifikovaným usnesením řízení zastavil.

[3] Proti posledně uvedenému usnesení podal žalobce (dále „stěžovatel“) kasační stížnost. V ní mimo jiné uvedl, že nežádá o osvobození od soudních poplatků bez rozmyslu, protože by mohl být osočen, že mu jde o „řízení pro řízení“. O tom, že se přezkum postoupení věci nekoná, se dozvěděl až z napadeného usnesení. Soud stěžovateli stanovil k uhrazení soudního poplatku příliš krátkou lhůtu, navíc vzhledem k tomu, že v jiných řízeních výslovně nezpochybňuje jeho nemajetnost, měl jej přímo vyzvat k podání žádosti o osvobození od poplatku. Závěrem namítal podjatost soudců, kteří byli členy čtvrtého a devátého senátu Nejvyššího správního soudu v řízeních vedených tímto soudem pod sp. zn. 4 As 83/2012 a 9 Aps 9/2012. V následujícím přípise požádal soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 1. 2014, č. j. 1 As 128/2013 – 17, zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a vyzval jej, „aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5.000 Kč.“ Současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 2. 2014. Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval.

[5] Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též „zákon o soudních poplatcích“), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[6] Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil. Lhůta stanovená v usnesení ze dne 22. 1. 2014, č. j. 1 As 128/2013 – 17, přitom uplynula dne 17. 2. 2014. Ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) tedy stěžovatel soudní poplatek neuhradil, a soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byl stěžovatel ve výše uvedeném usnesení Nejvyššího správního soudu poučen.

[7] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2014

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru